Od lesa k uhlí, od uhlí k lesu

V rámci mezinárodní spolupráce v letošním roce Česká lesnická společnost, pobočný spolek Liberec, pořádala exkurzi do oblasti Spreewaldu v Spolkové republice Německo. Spreewald je lesnicky velmi specifická oblast Braniborska, kde základní zpřístupnění zajištují vodní kanály a součástí vybavení lesníka je člun. Lesnické hospodaření je výrazně ovlivněno vodou a ochranou přírody. V rámci exkurze nám odborné informace poskytli kolegové z braniborských státních lesů.

LS Lübben obhospodařuje cca 15 000 ha státních lesů v 10 revírech. Podstatná část státních pozemků LS leží právě v oblasti Spreewaldu a jeho bezprostředním okolí. Kromě toho LS obhospodařuje cca 800 ha pozemků po rekultivaci území po těžbě hnědého uhlí. Průměrná hektarová zásoba dříví činí na území Spreewaldu 276 m3 (s kůrou) nebo 232 m3 bez kůry, běžný přírůst 7,2 m3 (s kůrou). Dominantní dřevinou je borovice lesní 72,4 %, olše lepkavá 11,5 % následována břízou 4,3 % a oběma druhy dubů 2,9 resp. 2,0 %. 

Číst dál: Od lesa k uhlí, od uhlí k lesu

Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesů

Odborné akce „Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesů“ pořádané v Praze dne 24.11. se zúčastnili především zájemci z řad lesnického provozu a praxe – Lesy ČR, s. p., arcibiskupské lesy, městské lesy či soukromí vlastníci lesa. Seminář byl zaměřen na aktuální problematiku související s probíhající klimatickou změnou, jež v plné míře naplňuje předpoklad, že praktický výkon pěstování lesů by měl respektovat rovněž princip managementu rizika. Dalším důležitým faktorem, který představuje významnou výzvu pro správce a vlastníky lesů, je rostoucí důraz na mimoprodukční funkce lesů.

Role přednášejících se zhostili odborníci na tuto problematiku z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, konkrétně z kateder pěstování lesa a ekologie lesa, z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Strnady a z České lesnické společnosti. Tematika příspěvků zahrnovala prakticky celou oblast dané problematiky, od ekologických nároků borovice lesní až po přenos aktuálních poznatků výzkumu do praxe.

Číst dál: Borové hospodářství ve světle klimatických změn a rostoucího významu mimoprodukčních funkcí lesů

Stav lesa 10 let po Kyrillu

Ve čtvrtek 19. října 2017 se po jednání republikového výboru a setkání zástupců pobočných spolků skupina více než 60 přihlášených účastníků sešla v rekreačním zařízení Olšina pod gescí Vojenských lesů a statků ČR, s p. Tento nádherný areál se nachází na břehu nejvýše položeného chovného rybníku v České republice, nedaleko přehrady Lipno, Národního parku Šumava, Novohradských hor či Schwarzenberského plavebního kanálu. Po přivítání ředitelem divize VLS Horní Planá, Ing. Petrem Králem, čekal na účastníky odborného semináře pod názvem „Stav lesa 10 let po Kyrillu“ bohatý program, sami posuďte z fotogalerie.

Číst dál: Stav lesa 10 let po Kyrillu

Invazivní nepůvodní druhy ve vztahu k legislativě České republiky

Dne 14. listopadu uspořádala Česká lesnická společnost za podpory Ministerstva zemědělství ČR, podniků Lesy České republiky, s.p.  a Vojenské lesy a statky, s.p.  a ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem  seminář Invazivní nepůvodní druhy ve vztahu  legislativě České republiky.  Seminář měl prohloubit a rozšířit debatu v čase, kdy jsou Nařízení (EU) č.1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření nepůvodních druhů a Nařízení (ES) č.708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře zapracovávány do české legislativy, konkrétně novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

V semináři zazněly velmi vyváženě příspěvky z práce na výše uvedené legislativní změně od Ing. Šímy (MŽP) a Ing. Veselého (Mze). Vlastníky a správce pozemků zastoupili za LČR, s.p. Ing. Lidický a Ing. Straka Ph.D., který zároveň představil iniciativu Hospodáři v krajině. Pohled z jiného úhlu  přednesla Ing. Perglová Ph.D. z Botanického ústavu AV ČR  a na závěr velice poutavě pohovořila o případných dopadech některých návrhů do zájmů chráněných památkovou péčí Ing. Křesadlová Ph.D. (NPÚ). Diskusi zahájil Dr. Anninghofer (Universita Gottingen) seznámením se situací v Německu. Krátce zazněla i informace od kolegů ze Slovenska.

Číst dál: Invazivní nepůvodní druhy ve vztahu k legislativě České republiky

Tisková zpráva ČLS ke skončenému ročníku soutěže YPEF

7. ročník evropské soutěže YPEF (Young People in European Forests) byl ukončen mezinárodním kolem v Maďarsku. To se konalo pod patronací maďarských státních lesů ve dnech 27. – 30. září 2017. Českou republiku reprezentovalo vítězné družstvo z národního kola ve složení Lenka Barnetová, Jan Messner a Matouš Hruban z České lesnické akademie v Trutnově.

V evropském finále soutěží mezinárodní týmy určené losem v rámci testu, při terénní soutěži a společně připravované prezentaci, letos na téma lesních požárů ve vlastní zemi. Navíc národní družstva prezentují vlastní téma týkající se lesů vlastní země. Body z této prezentace si přenášejí do smíšených týmů. Naši zástupci se soutěže zúčastnili v týmech spolu s účastníky z Rakouska, Rumunska, Polska, Litvy a Maďarska. Výsledkem je úspěch v podobě 2., 5. a 7. místo z 10 týmů zapojených do soutěže. Celá soutěž probíhala v plánovaném časovém sledu, během kterého byl vymezen dostatek prostoru na diskuse a seznamování se s přírodními podmínkami a veřejným životem v zemích dalších účastníků.

Číst dál: Tisková zpráva ČLS ke skončenému ročníku soutěže YPEF

XX. Sněm lesníků: 25 let od transformace a založení LČR

Dne 9. listopadu 2017 se konal v Hradci Králové v rámci akcí České lesnické společnosti (ČLS) jubilejní XX. Sněm lesníků spojený s jiným jubileem, a to s 25. výročím založení státního podniku Lesy České republiky (LČR). Sněm byl slavnostní, ale současně i pracovní, byl příležitostí bilancovat, a to nejen doby minulé a dobu současnou, ale zamyslet se i nad možným dalším vývojem státního lesního majetku, státního podniku a celého českého lesnictví. Účastníky přivítal a celé jednání moderoval PhDr. Jakub Železný, který se velké výzvy ve specifickém lesnickém prostředí zhostil s vysokou profesionalitou vynikajícího moderátora a v podstatné míře dotvářel během celého jednání jak slavnostní, tak diskusní a tvůrčí prostředí. 

Jednání uvedli předseda ČLS Ing. Pavel Draštík a generální ředitel LČR Ing. Daniel Szórád, Ph.D. S historií vzniku státního podniku LČR, tehdejší atmosférou, nejednoduchou politickou situací, různými záměry, přáními a cíli aktérů, ale i možnostmi transformace a založení LČR seznámil téměř stovku účastníků první, možno bez nadsázky říci, zakládající ředitel LČR doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.  Složitou situaci v době vzniku LČR, konkrétní okolnosti, které ji ovlivňovaly, a první kroky podniku připomněl z praktických úhlů pohledu Ing. Miroslav Sloup včetně hledisek regionálního dopadu, lesnických činností a postupného vývoje.

Číst dál: XX. Sněm lesníků: 25 let od transformace a založení LČR

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno