K zodpovědnémů přístupu k národnímu bohatství – lesům

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné kůrovcové kalamity, způsobené primárně následky extrémního sucha a nadprůměrných teplot.

Lesníci a majitelé lesů vyzývají politickou reprezentaci k aktivnímu a zodpovědnému řešení této situace a poprvé od roku 1989 žádají český stát o významnější podporu a přijetí účinných opatření. Lesníci jsou odhodláni s kalamitou bojovat. Pro efektivní boj je ale nezbytně nutná adekvátní podpora boje s kůrovcovou kalamitou a adaptačních opatření na klimatické změny a výkyvy i podpora obnovy lesů v zasažených oblastech.

Číst dál: K zodpovědnémů přístupu k národnímu bohatství – lesům

Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů

První letošní seminář pro odbornou veřejnost se zabýval velmi aktuálním tématem: Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů. Současná kůrovcová kalamita je největší v historii ČR, objem evidovaného kůrovcového dříví poprvé překonal objem nahodilé těžby způsobené abiotickými faktory a celkový objem nahodilé těžby se prakticky blíží objemu plánované těžby. V minulém roce se situace dramaticky zhoršila a ani v následujících letech nelze očekávat zlepšení, naopak prudký nárůst objemu napadeného dříví. Seminář se konal v úterý 5. 2. v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze. Na úvod téměř 80 účastníků přivítal ředitel Ing. Jiří Houdek a následně odborný garant Ing. doc. Petr Zahradník, CSc. z VÚLHM, v. v. i.

Cílem odborného semináře bylo informovat vlastníky a správce lesů o možnostech komplexního řešení kůrovcové kalamity na našem území. Informace se tedy týkaly jak možností asanace kůrovcového dříví, tak následného zalesňování kalamitních holin. Jak uvedl Ing. Jan Leugner, Ph.D., z VÚLHM, v. v. i., Opočno, obnova lesa na rozsáhlých kalamitních holinách je náročná a komplikovaná mnoha faktory, např. výraznou teplotní amplitudou, rychlým rozvojem buřeně, nevhodným vláhovým režimem, ale problematické je rovněž zajištění dostatku vhodného reprodukčního materiálu a personálu pro umělou obnovu. K problematice pěstování sadebního materiálu lesních dřevin se vyjádřil Ing. Petr Martinec ze Sdružení lesních školkařů ČR, který uvedl, že je potřeba především znát požadovaný sortiment dřevin, dostupnost proveniencí osiva a potřebných reprodukčních zdrojů, mít upřesněné požadavky od odběratelů sadebního materiálu lesních dřevin na preferované školkařské a pěstební technologie a na žádané morfologické parametry pro poptávaný sadební materiál lesních dřevin. Velmi potřebná je vzájemná a úzká spolupráce mezi vlastníky lesů s producenty sadebního materiálu. 

Číst dál: Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů

TZ ČLS k vyhlášce o Oblastních plánech rozvoje lesů

Ministerstvo zemědělství podalo informaci k dlouho očekávané vyhlášce o Oblastních plánech rozvoje lesů, která nahrazuje vyhlášku č. 83/1996 Sb. Vyhláška vychází ve sbírce zákonů s účinností od 1.1.2019.

Nová vyhláška přináší rozsah změn, které jsou adekvátní stávajícím potřebám lesního hospodářství a je v maximálním možném souladu se strategickými dokumenty jako je NLP II a NAP. Přichází s účinností od Nového roku a v jarním období zalesňovacích prací bude již dostatečně „zažitá“. Je třeba vyzdvihnout širší rozpětí výčtu druhů melioračních a zpevňujících dřevin, který je cca o 60 % větší než u předchozí právní úpravy a umožní pěstovat podstatně pestřejší lesní porosty. Vyhláška reaguje na stávající obtížnou situaci kůrovcové kalamity a potřebu zalesňování plošně rozsáhlých holin možností použít přípravných dřevin. Oceňujeme především, že ministerstvo postupuje cestou pozitivní motivace vlastníků lesa a zůstalo u doporučujícího charakteru většiny opatření s posílením finančního krytí vlastníkům lesa. Opakovaně navrhované úpravy a změny Ministerstvem životního prostředí nebo Hnutí Duha formou striktních omezení, minimálních podílů blížících se 100 %, apod., jsme od počátku nepodporovali, považujeme je za nešťastné, mimo jiné i proto, že nemají v legislativě lesnicky vyspělých států obdoby a vyžadovaly by nárůst administrativy a útlum aktivity většiny vlastníků lesa. Jako ne zcela vyvážené hodnotíme snížení možností použití nepůvodních druhů dřevin, které je v rozporu jak s vědeckými poznatky, tak s již zmiňovanými závěry strategických dokumentů.

Číst dál: TZ ČLS k vyhlášce o Oblastních plánech rozvoje lesů

PF 2019

Děkujeme všem partnerům, přátelům a příznivcům za spolupráci v uplynulém roce a také za četná přání do roku nového.

Přejeme vám krásné vánoční svátky a hodně zdaru v roce 2019! 

Význam hrazení bystřin a úprav toků v čase klimatických extrémů

V současné době je Česká republika stále častěji konfrontována s následky různých klimatických extrémů. Na tuto aktuální problematiku ve středu 5. prosince navázal poslední seminář České lesnické společnosti pořádaný v roce 2018 v malebné vesnici Modré u Velehradu. Po přivítání Romanen Bystrickým z ÚHÚL Jablonec nad Nisou čekaly na účastníky odborného semináře s názvem „Význam hrazení bystřin a úprav toků v čase klimatických extrémů“ čtyři zajímavé přednášky. Na dopolední přednáškovou část následně navázala venkovní exkurze na LS Buchlovice.

Na úvod Jaromír Macků z ÚHÚL Brno účastníky seznámil s rozsáhlou problematikou klimatické změny a její dopady na hospodaření v lesích České republiky. Jako druhý přednášející se role zhostil Viktor Novotný, také z ÚHÚL Brno, s přednáškou zabývající se řešením úprav povodí na příkladu lokality Rákoš – Salaš, konkrétně s hrazením bystřin Rákoš I-III. Po krátké přestávce Aleš Sekanina z LHProjekt a.s. Brno skupinu účastníků informoval o možnostech hodnocení povodí v širším kontextu. Dopolední přednáškovou část uzavřel Roman Bystrický zabývající se perspektivami a budoucností hrazení bystřin.

Číst dál: Význam hrazení bystřin a úprav toků v čase klimatických extrémů

Mezinárodní spolupráce ČLS v roce 2018

V současném globalizovaném světě je nezbytné udržovat zahraniční vazby, a proto Česká lesnická společnost zvala v průběhu roku 2018 na odborné semináře prestižní zahraniční řečníky. Praxe ukazuje, že tyto pohledy odborníků z okolních zemí jsou velkým přínosem a rozšiřováním odborných pohledů účastníků námi pořádaných akcí. Navíc se ČLS v letošním roce v rámci mezinárodní spolupráce zúčastnila několika významných lesnických událostí, sněmů, workshopů a konferencí.  Pojďme stručně shrnout tyto odborné akce.

Ve dnech 26.-27. května se ve spolupráci s ČLS Krkonošská, p.s. pořádal workshop do Polska, konkrétně do věhlasného Arboreta Wojstawice a následně na nadlešnictwie Syców, jež je charakteristické ekotypy borových a dubových lesů v tasach Rychtalskich a v údolí Barycz. Následující den účastníci navštívili Arboretum Syców - lešne s ukázkami generativního množení rostlin v laboratořích a následně na stanovištích, kde již péči o genofond provádějí více než 23 let. Arboretum i genetická banky patří Lasom Paňstwowym a jsou financovány z fondů státu. V arboretu se nachází více než 1500 druhů a variet dřevin, má vlastní laboratoře a také lesní školku. Cílem workshopu bylo seznámit se se způsoby množení dřevin, která pomáhá zachraňovat zvláště chráněné druhy, mnohdy již v přírodě se na přirozených stanovištích nevyskytujících.

Číst dál: Mezinárodní spolupráce ČLS v roce 2018

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno