Přehled našich odborných akcí

05
říj
2023

05.10.2023 9:00 -15:00
890,00

Početní stavy spárkaté zvěře a její vliv na prostředí je v současné době velmi diskutované téma, které je podpořeno intenzivním řešením novely zákona o myslivosti na všech odborných i veřejných úrovních. Tyto záležitosti tvoří celkový pohled na hospodaření se zvěří, myslivost a myslivce, který navíc mediálně prezentován veřejnosti často velmi zkresleně. Aktivní způsoby řízení prostorové aktivity zvěře, spočívající na výsledcích aktuálního výzkumu s využitím moderních technologií GPS a monitoringu aktivity, vnáší do hospodaření se zvěří nové postupy a ukazují cestu k řešení společného zájmu lesního či zemědělského hospodáře s mysliveckým. Moderní poznatky v biologii a etologii zvěře vysvětlují některá myslivecká tabu a ukazují, jak důležitý je diferencovaný, přírodě blízký přístup k hospodaření s jednotlivými druhy spárkaté zvěře. V neposlední řadě je v rámci aktivního přístupu k řízení populací zvěře třeba pracovat s místními přírodními podmínkami a dobře identifikovat lokality s potenciálem vzniku škod na lesních či zemědělských kulturách. S aktivním řízením populací zvěře již existují i praktické zkušenosti, které dokazují, že vlastník pozemku a myslivecký hospodář mohou žít a hospodařit v harmonické shodě.

890,00 10
26
říj
2023

26.10.2023 9:00 -14:00
790,00

Lesní hospodářství v minulosti několikrát čelilo významným kalamitám, avšak v posledních letech došlo v České republice k dramatickému odumírání smrkových porostů. V reakci na tyto změny probíhá zásadní proměna způsobu lesního hospodaření, zaměřená na adaptaci na klimatické výkyvy. Naše lesy musely vyvinout strategie pro překonání dlouhých suchých období a ničivých vichřic, současně se však potýkají s rozšířením patogenů a kůrovců. Opakující se cyklus kalamit na našem území sleduje jedenáctiletý solární cyklus a tuto periodicitu využívá i pro pravidelnou obnovu lesů po kalamitách. Tato obnova však přináší významné změny v druhové skladbě lesů, kdy se upřednostňují listnaté stromy a druhy, které lépe snáší klimatické výkyvy. Tento posun v druhové skladbě byl iniciován změnami ve sběru semenného materiálu, který je nyní zaměřen na jiné druhy dřevin než smrku ztepilého. Během semináře se zaměříme na popis kalamitních událostí, které zahrnují šíření kůrovců i obnovu lesů po kalamitách. Lesnický sektor se musel přizpůsobit současné situaci, která je historicky vnímána jako neobvyklá, ale ve skutečnosti se obdobné události již v lesním hospodářství odehráli mnohokrát. Jedním z klíčových prvků kalamit je rozsáhlá kalamitní těžba, způsobená nejčastěji šířením kůrovců. Tyto kalamitní plochy musí být znovu zalesněny, což vede k nutnosti umělé obnovy lesů a sběru semenného materiálu. Během semináře se zaměříme na významné lesnické kalamity a zvýrazníme klíčový význam sběru osiva a následném zalesňování pro budoucí obnovu lesních ekosystémů.

 

790,00 32
07
lis
2023

07.11.2023 9:00 -14:00
750,00

Po rozsáhlé obnově lesních porostů vyvolané klimatickou změnou a následnou kůrovcovou kalamitou, čeká lesníky další zásadní úkol – výchova mladých lesních porostů. Do výchovy porostů se zahrnují veškerá opatření, kterými se systematicky, opakovaně a záměrně ovlivňují růstové a vývojové procesy porostů tak, aby byla hospodárně dosažena kvalita a bezpečnost produkce. Základní požadavky výchovy porostů vycházejí z porostní hustoty, rozmístění jedinců, kvality jedinců, druhové skladby, zdravotního stavu porostu a optimálního stavu porostního prostředí. Proto je při porostní výchově nezbytná optimalizace druhové skladby, formy a intenzity výběru s přihlédnutím ke stanoveným provozním cílům. Jelikož s rostoucím věkem se naopak snižuje schopnost lesních porostů reagovat na jednotlivá pěstební opatření, je nezbytné s výchovou začít včas. S výchovou lesních porostů se tak doporučuje začít nejpozději v růstové fázi mlazin, a to dle konkrétních stanovištních a porostních poměrů, nevyjímaje provozní cíle. Jednotlivé příspěvky se zaměří na výchovu cílových dřevin, porostních směsí, porostů při dvoufázové obnově lesa, porostů poškozených zvěří nebo s opožděnou výchovou. Nebude chybět ani pohled a zkušenosti z praxe. Jubilejní XXV. Sněm lesníků přinese jasně daná doporučení a postupy výchovy lesních porostů po kalamitách, vedoucí k lepší stabilitě a adaptabilitě lesních porostů zejména vůči klimatickým změnám.

750,00 50
23
lis
2023

23.11.2023 9:00 -15:00
800,00

Seminář se zabývá aktuální problematikou příspěvků a dotací do LH, a to širším pohledem od koncepce legislativního rámce jednotlivých dotačních titulů, přes složité legislativní podmínky a komplikovaná dotační pravidla až po časovou náročnost administrace a možnosti použití softwarů při podávání žádostí. V centru pozornosti je zejména Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. a diskutovaný finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu. Jednotlivé příspěvky budou zaměřeny na představení jednotlivých dotačních titulů vč. statistiky čerpání, objemu poskytnutých finančních prostředků a výsledků kontrol, dále uvedení praktických zkušeností s podáváním jednotlivých žádostí a také prezentování návrhů na zjednodušení dotačních pravidel, příslušné legislativy a celého procesu vyhlašování, administrování, podávání a kontrol žádostí. Cílem semináře je řešit problematiku legislativní složitosti a časové náročnosti žádostí o příspěvky a dotace v LH, výstupem by měly být návrhy na zjednodušení a zrychlení těchto činností.

800,00 38

Jazykové verze webu

Najdete nás na Facebooku

Copyright © 2023    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno