Seminář

Zajišťování lesní hospodářské evidence je nedílnou součástí hospodaření v lesích. Mezi tyto povinnosti patří i příjem a evidence dříví za jednotlivé porosty. Mimo standardní manuální postupy měření a příjmu dříví, je možné využívat i metody elektronického měření a příjmu dříví s využitím harvestorů přímo v lesních porostech nebo vyhodnocováním snímků z odvozních míst. Těmito postupy je možné výše uvedenou činnost urychlit, ale stejně jako manuální měření, přináší také svoje problémy, které jsou často způsobeny neznalostí s jejich užíváním. V rámci semináře bychom chtěli účastníky seznámit s možnostmi elektronického měření a příjmu dříví (především harvestory); upozornit na nejčastější chyby, které jsou nejčastěji spojeny s příjmem dříví harvestory, kterými je ročně vyráběno cca 35 % objemu dříví; demonstrovat možnost kontrolní přejímky dříví elektronickou průměrkou; vést diskusi s účastníky semináře nad problematikou elektronických přejímek v lesním provozu; demonstrovat exkursí ve školícím centru pro operátory ČLA Trutnov možnosti vzdělávání operátorů harvestorů.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 08.10.2020 9:00
Datum ukončení akce 08.10.2020 15:30
Uzávěrka přihlášek 05.10.2020 0:00
Kapacita sálu 40
Počet již přihlášených 1
Počet volných míst 39
Vložné 400,00

Nelegální těžba dřeva v tropických oblastech se pouze zdánlivě nedotýká nás v České republice. Každý rok prostřednictvím i takových surovin jako je papír a buničina je importováno obrovské množství tropického dříví do ČR, potažmo do EU. Zcela jistě by nás mělo zajímat proč dochází k těžbě v tropických oblastech, za jakých podmínek a zda můžeme zabránit těžbám, které mají devastační účinky nejen na životní prostředí, ale také na sociální vztahy. Seminář si klade za cíl s odborníky, kteří tropické oblasti osobně navštívili, hledat cestu, jak nevyužívat přírodní zdroje tropických oblastí nad přijatelnou mez. Odborný seminář je zaměřený na těžbu dřeva v tropických oblastech světa, na dovoz tohoto dříví, nejen do ČR, na jeho zpracování a naplnění legislativních podmínek, například Nařízení o dřevu. Programem Vás provedou specialisté v oboru, působící i v tropických oblastech na územích Etiopie, Kamerunu a Peru. Na dopolední blok přednášek naváže venkovní exkurze s dendrologickým výkladem v slatiňanském zámeckém parku. Seminář je zaměřený na dovozce a zpracovatele dřeva, na kompetentní osoby zabývající se Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 a na všechny, které problematika tropického dřeva zajímá.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 03.09.2020 9:00
Datum ukončení akce 03.09.2020 15:30
Uzávěrka přihlášek 02.09.2020 0:00
Kapacita sálu 40
Počet již přihlášených 8
Počet volných míst 32
Vložné 540,00

Lesnické meliorace a hrazení bystřin patří k základním lesnickým činnostem. Historicky se meliorace realizovaly proto, aby došlo ke zlepšení podmínek pro obhospodařování lesa úpravou výšky hladiny spodní vody. Hrazení bystřin sloužilo a slouží k ochraně lesního prostředí a k ochraně území pod těmito stavbami před erozní a unášecí sílou vody a před vznikem škod z povodní. Dnes jsou všechna tato opatření a stavby v lese kritizovány za odvádění vody z lesního prostředí. Proč se dělala a jak vznikala tato díla? A jaká je dnešní situace? Jaké jsou perspektivy těchto děl do budoucnosti? Lze využít existující opatření a stavby a posunout je dál a výš, tak aby bylo možné skutečně regulovat hydrologický režim v lesích? Odpovědi na tyto otázky by chtěl poskytnout tento seminář.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 28.08.2020 9:00
Datum ukončení akce 28.08.2020 16:00
Uzávěrka přihlášek 27.08.2020 0:00
Kapacita sálu 40
Počet již přihlášených 8
Počet volných míst 32
Vložné 450,00

Nejčastěji zastoupeným introdukovaným dřevinám již lesnický výzkum i praxe věnovaly jistou pozornost a je vcelku jasný koncept jejich začlenění do systému LH České republiky. V souvislosti s klimatickou změnou se však nabízejí další dřeviny, kterým je záhodno věnovat pozornost a připravit jejich využití ve větší míře. K nim patří například akát, borovice černá, kaštan setý a další, dosud považované za výjimečně využitelné. Cílem semináře je shrnou jak starší poznatky o jejich pěstování, tak i nejnovější výsledky lesnického výzkumu v domácích podmínkách. V rámci diskuze pak je možno formulovat i další požadavky, které bude větší zavádění dalších druhů introdukovaných dřevin klást na lesnictví, návazná zpracovatelská odvětví i celou společnost. Součástí semináře bude i odpolední venkovní exkurze.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 25.08.2020 9:00
Datum ukončení akce 25.08.2020 15:00
Uzávěrka přihlášek 23.08.2020 0:00
Kapacita sálu 30
Počet již přihlášených 8
Počet volných míst 22
Vložné 500,00

Dvoudenní odborná akce se bude zabývat problematikou zadržení srážkové vody z přílivových dešťů v porostech zasažených kůrovcovou kalamitou v bezzásahových územích. Konkrétně se bude jednat o vztah mezi nízkou retencí lesních porostů a jímací schopností bezzásahových řečišť toků v dlouhých dolinách Vysokých Tater s následnými škodami na turistických chodnících, lesních cestách a ostatních stavbách lesní infrastruktury. Workshop bude také zaměřen na problematiku předčasné obnovy lesních porostů v zóně národního parku a včasnou výchovu lesních porostů za účelem zvýšení biodiverzity a statické stability.

Datum zahájení akce 23.07.2020 8:30
Datum ukončení akce 24.07.2020 17:00
Uzávěrka přihlášek 12.07.2020 0:00
Kapacita sálu 20
Počet již přihlášených 21
Počet volných míst -1
Vložné 5 200,00

Naše lesy protíná bezpočet různých dopravních koridorů, energovodů, vodovodů a dalších typů liniových staveb. Zvláště v posledních letech se stupňuje tlak vlastníků a správců liniových staveb na vlastníky lesů v duchu zajištění bezpečnosti a veřejného zájmu. Skutečnost ukazuje, že ani lesní zákon v tomto duchu neposkytuje lesnické veřejnosti dostatečnou ochranu. Často jde o podnikatelské zájmy, které se veřejným zájmem pouze zaštiťují. Jaké jsou práva povinnosti vlastníků a správců liniových staveb a naopak jaké jsou povinnosti vlastníků lesů  a osob hospodařících v lesích? Seminář si klade za cíl zvýšit míru informovanosti lesnické veřejnosti a přinést odpověď  na často se objevující otázky s problematikou spojené.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 12.03.2020 10:00
Datum ukončení akce 12.03.2020 15:00
Uzávěrka přihlášek 10.03.2020 0:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 39
Počet volných míst 11
Vložné 690,00

Naše lesy protíná bezpočet různých dopravních koridorů, energovodů, vodovodů a dalších typů liniových staveb. Zvláště v posledních letech se stupňuje tlak vlastníků a správců liniových staveb na vlastníky lesů v duchu zajištění bezpečnosti a veřejného zájmu. Skutečnost ukazuje, že ani lesní zákon v tomto duchu neposkytuje lesnické veřejnosti dostatečnou ochranu. Často jde o podnikatelské zájmy, které se veřejným zájmem pouze zaštiťují. Jaké jsou práva povinnosti vlastníků a správců liniových staveb a naopak jaké jsou povinnosti vlastníků lesů  a osob hospodařících v lesích? Seminář si klade za cíl zvýšit míru informovanosti lesnické veřejnosti a přinést odpověď  na často se objevující otázky s problematikou spojené.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 29.11.2019 10:00
Datum ukončení akce 29.11.2019 15:30
Uzávěrka přihlášek 27.11.2019 0:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 49
Počet volných míst 1
Vložné 660,00

Kůrovcová kalamita posledních let ukazuje, že si dávno nevystačíme s postupy a monitorovacími prostředky jako před 20ti lety. Jednou z možností hodnocení stavu a vývoje kůrovcové kalamity je využití metod dálkového průzkumu Země. Nejlepších výsledků dosáhneme jejich propojení s terestrickým šetřením v režimu Národní inventarizací lesů. Vzhledem k aktuální kalamitní situaci je však potřeba získat informace co nejdříve (optimálně 2-3 krát za rok) a proto jsou výstupy publikovány i samostatně při vědomí jejich nižší spolehlivosti než v NIL. Těmito výstupy jsou zejména mapy trendů zdravotního stavu lesů (ze satelitních dat Sentinel 2) a kůrovcová mapa (ze satelitních dat Planet). Je otázka, zda tato metoda bude dostatečným informačním zdrojem. Na odborné akci vystoupí mimo jiné přední zahraniční odborníci ze Slovenska, Rakouska a Německa.

Datum zahájení akce 12.11.2019 9:00
Datum ukončení akce 12.11.2019 14:30
Uzávěrka přihlášek 11.11.2019 0:00
Kapacita sálu 60
Počet již přihlášených 66
Počet volných míst -6
Vložné 600,00

Cílem semináře je seznámení účastníků s aktuální problematikou lesnické legislativy a hospodářského úpravnictví v České republice. První dopolední blok se zabývá vývojem lesnické legislativy, a to od jejich historických kořenů, přes současný stav, až po možnosti jejího budoucího vývoje a inovací. Druhý blok se věnuje historii, současnému stavu i možné budoucí podobě hospodářského úpravnictví. 

Quo vadis lesnictví? - je Českou lesnickou společností dlouhodobě připravovaný a realizovaný cyklus šesti tematicky na sebe navazujících odborných seminářů z jednotlivých oblastí lesnictví a lesního hospodářství, které obsahově kopírují časový vývoj lesa od semenářství až po těžbu dřeva a jeho zpeněžení. Nosnou a sjednocující myšlenkou celého cyklu seminářů je představení základních oblastí lesního hospodářství v kontextu jejich časového vývoje: minulost – současnost – budoucnost.

Datum zahájení akce 31.10.2019 9:00
Datum ukončení akce 31.10.2019 15:00
Uzávěrka přihlášek 29.10.2019 0:00
Kapacita sálu 60
Počet již přihlášených 61
Počet volných míst -1
Vložné 790,00

Seminář je zaměřen na význam hydrické a vodohospodářské funkce lesů v kontextu probíhající klimatické změny.  S ohledem na význam lesů pro retenci vody v krajině bude diskutována role druhové skladby a způsobu hospodaření v lesích. Pozornost bude věnována opatřením posilujícím vodohospodářskou funkci lesů a celé krajiny. Pozornost bude také zaměřena na vyhodnocení současné periody sucha s ohledem na dlouhodobý trend a také na to, jak současné sucho ovlivňuje lesní porosty i vitalitu jednotlivých dřevin.  Představena bude i metodika ekonomického hodnocení hydrické funkce lesa. Součástí semináře bude i exkurze na objekty, kde se dlouhodobě sleduje hydrická funkce lesních porostů. 

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 19.09.2019 9:00
Datum ukončení akce 19.09.2019 16:00
Uzávěrka přihlášek 17.09.2019 0:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 47
Počet volných míst 3
Vložné 690,00

Seminář je zaměřený na komplexní problematiku významu a pěstování jedle bělokoré. Pozornost bude věnována vývoji zastoupení této kdysi velmi významné dřeviny i vlastnostem a způsobům využití jedlového dřeva. Dále bude zmíněna problematika zdravotního stavu, vitality a růstu jedle bělokoré v měnících se podmínkách prostředí, zhodnocen bude i její stabilizační a meliorační potenciál. Diskutovány budou také optimální pěstební postupy používané při vnášení a pěstování této dřeviny. Součástí semináře budou i praktické ukázky pěstebního managementu zaměřeného na podporu jedle.  

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 10.09.2019 9:00
Datum ukončení akce 10.09.2019 16:00
Uzávěrka přihlášek 08.09.2019 0:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 34
Počet volných míst 16
Vložné 650,00

Hrazení bystřin je technická činnost s důsledky pro životní prostředí. Jak skloubit často protichůdné požadavky, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost a současně aby rozsah zásahu do životního prostředí byl co nejmenší? K tomu je ČR stále častěji konfrontována s klimatickými extrémy. Pro jejich eliminaci lze využít řadu preventivní opatření, s kterými jsou už letité zkušenosti. Jde zejména o objekty hrazení bystřin a strží a úpravy toků. Jaký je jejich vliv a význam v současné době? Jak lze jejich účinnost a efektivnost vyhodnotit? Jsou již k dispozici jiné, nové poznatky, které lze využít? Seminář se pokouší poskytnout informaci o aktuálním stavu a trendech a směrovaní problematiky na příkladu území KRNAP.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 20.06.2019 9:00
Datum ukončení akce 20.06.2019 16:30
Uzávěrka přihlášek 19.06.2019 12:00
Kapacita sálu 30
Počet již přihlášených 23
Počet volných míst 7
Vložné 550,00

S narůstající plochou holin a potřebou zakládání druhově bohatých a prostorově diferencovaných porostů v ČR roste i potřeba kvalitního reprodukčního materiálu známého původu. V kombinaci s moderními technologiemi se rozšiřují také možnosti vylepšení šlechtitelských postupů v lesnictví. S moderními přístupy v genetice a šlechtění se dále zkracují také šlechtitelské cykly – porosty obnovované osivem vyšší genetické kvality, v souladu též s ekologickými nároky, můžeme zakládat rychleji než v předchozích dekádách. Jedním ze základních pilířů šlechtitelských strategií je zakládání semenných sadů, které produkují kvalitní reprodukční materiál se známým genetickým původem a vyšší produkcí. Seminář přinese unikátní pohled na zakládání a rozvoj semenných sadů v ČR, testování potomstev a také obohatí problematiku o nové přístupy v prostorovém uspořádání semenných sadů a efektivním zakládání testovacích výsadeb. Seminář bude spojen s prohlídkou semenného sadu pro smrk ztepilý, borovici lesní a modřín opadavý ve vlastnictví  Vojenských lesů a statků ČR, s. p. poblíž Lišic u Chlumce nad Cidlinou.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 13.06.2019 9:00
Datum ukončení akce 13.06.2019 15:30
Uzávěrka přihlášek 12.06.2019 15:00
Kapacita sálu 40
Počet již přihlášených 27
Počet volných míst 13
Vložné 640,00

Možnosti získávání podpor z Programu rozvoje venkova pro vlastníky lesů představují stále aktuální téma. Právě v současné době, kdy čelíme vlně kalamit různého druhu, mohou sehrát důležitou roli, a to jak ve stávajícím programovém období, tak i v programovém období, které po něm bude následovat. V pořadí třetí putování za úspěšně realizovanými projekty z Programu rozvoje venkova v rámci NUTS Severovýchod nás tentokrát zavede do okolí Police nad Metují, kde od roku 2007 úspěšně působí DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ LESY POLICKA.  Krajinu tvoří přírodní prostředí a lidé, kteří mají toto území rádi a zanechali v něm mnoho poutavých stop. Snoubí se zde zásadním způsobem kulturní a přírodní bohatství, v přímém rozporu proti sobě stojí následky pozitivních i negativních rozhodnutí člověka. Pomáhá nám v těchto aspektech EU prostřednictvím svých dotačních programů? Cílem semináře s exkurzí je sdílet zkušenosti a poznatky spojené s aktivním využíváním podpor z Programu rozvoje venkova i podpor z dalších veřejných zdrojů.

 

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 05.06.2019 10:00
Datum ukončení akce 06.06.2019 14:00
Uzávěrka přihlášek 01.06.2019 0:00
Kapacita sálu 40
Počet již přihlášených 32
Počet volných míst 8
Vložné 700,00

Pěstování introdukovaných dřevin zůstane spíše méně významnou oblastí lesního hospodářství v České republice, nicméně jeho význam může vzrůst ze dvou důvodů: (1) klimatické změny a extrémy mohou významně limitovat druhy domácí, (2) současné odumírání smrku bude vyžadovat jeho náhradu jinými dřevinami, introdukované druhy pak mohou představovat alespoň částečné řešení. Cílem odborné akce je shrnout nejnovější poznatky o možném přínosu a rizicích většího uplatnění geograficky nepůvodních dřevin v podmínkách České republiky. Pozornost bude věnována také prevenci a regulaci zavlékání či vysazování invazních druhů a zamezení jejich šíření včetně možností eliminace a otázkám legislativy. Seminář se dále podrobněji zaměří na několik introdukovaných druhů, kterým byla prozatím věnována menší pozornost lesnického výzkumu. Z hlediska klimatické změny produkčně zajímavou náhradou za domácí borovici v problémových podmínkách je uvažováno s borovicí pokroucenou. Dále se jedná o trnovník akát, naši nejrozšířenější exotu, o dub červený, o který roste v posledním období zájem či o jedli obrovskou, patřící v českých podmínkách k nejproduktivnějším dřevinám. 

Datum zahájení akce 25.04.2019 9:00
Datum ukončení akce 25.04.2019 15:30
Kapacita sálu 35
Počet již přihlášených 40
Počet volných míst -5
Vložné 790,00

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2020    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno