Konference

Transformace lesního hospodářství v České republice probíhala zejména v první polovině devadesátých let velmi intenzivně jako součást procesů komplexní transformace České republiky na tržní ekonomiku. Správa státního lesního majetku přešla na nově zřízený státní podnik Lesy České republiky (LČR), a vlastní výkon lesního hospodaření postupně především na soukromé podnikatelské subjekty. V tomto roce uplynulo již 25 let od založení tohoto státního podniku Ministerstvem zemědělství dne 1.1.1992. Státní podnik LČR se stal největším správcem lesního majetku v ČR.

Záměrem slavnostního XX. Sněmu lesníků je shrnout účely, záměry a očekávání vzniku státního podniku LČR v kontextu dané doby, ale rovněž shrnout a posoudit dosavadní vývoj podniku od jeho založení až do současnosti. Dále je cílem sněmu posoudit perspektivy dalšího vývoje tohoto rozhodujícího specifického podniku v českém lesnictví včetně rolí, které by měl hrát v šířeji pojatém lesnickém sektoru ČR jak v hospodářství s hledisky ekonomickými, environmentálními a sociálními, tak ve sféře lesnické výchovy, vědy a výzkumu. Účelem jednání je také posoudit silné a slabé stránky podniku, rizika a příležitosti, s ohledem na měnící se společenské a přírodní podmínky včetně klimatické změny.

 

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 09.11.2017 9:00
Datum ukončení akce 09.11.2017 15:30
Uzávěrka přihlášek 07.11.2017 0:00
Kapacita sálu 100
Počet již přihlášených 82
Počet volných míst 18
Vložné 400,00

Cílem konference je seznámení účastníků s aktuální problematikou obnovy a výchovy lesních porostů. První blok se zabývá přirozenou a umělou obnovou lesa v České republice, a to od jejich historických kořenů, přes současný stav, až po možnosti jejího budoucí vývoje a podoby. Příspěvky jsou řazeny od problematiky dopravy a manipulace sadebního materiálu až po jeho výsadbu. Druhý blok se věnuje historii, současnému stavu i možné budoucnosti tradičních i přírodě blízkých pěstebních přístupů při obnově a výchově lesa v České republice.

Konference je určena vlastníkům (či jejich zástupcům) a správcům všech typů lesních majetků: obecních, soukromých, církevních i státních. Také osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesnictví, apod.

Jednotliví přednášející jsou vybráni z okruhu nejerudovanějších odborníků a to jak po stránce teorie tak i praxe obnovy a výchovy lesních porostů. Témata jejich příspěvků jsou zvolena tak, aby konference přinesla účastníkům co největší informační hodnotu v dané problematice. 

Pozor, zvýhodněné vložné pro studenty a členy ČLS!

Quo vadis lesnictví? je cyklus šesti tematicky na sebe navazujících odborných konferencí z jednotlivých oblastí lesnictví a lesního hospodářství, které obsahově kopírují časový vývoj lesa od semenářství až po těžbu dřeva a jeho zpeněžení. Nosnou a sjednocující myšlenkou celého cyklu je představení základních oblastí lesního hospodářství v kontextu jejich časového vývoje: minulost – současnost – budoucnost.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 20.10.2016 8:30
Datum ukončení akce 20.10.2016 16:00
Kapacita sálu 100
Počet již přihlášených 58
Počet volných míst 42
Vložné 900,00

Krušné hory jsme si za posledních 50 let navykli spojovat pouze s termíny „kalamita“, „ekologická katastrofa“ a „pohroma“. Zvláště pro lesníky je toto pohoří synonymem pro problémy. Přitom toto území má bohatou historii a své nezanedbatelné kouzlo. Kouzlo je tvořeno přírodním prostředím a historii vytvořili lidé, kteří mají toto území rádi a zanechali v něm mnoho poutavých stop. Snoubí se zde zásadním způsobem kulturní a přírodní bohatství, v přímém rozporu proti sobě stojí následky pozitivních i negativních rozhodnutí člověka.  Chtěli bychom připomenout důležité nejen lesnické milníky v historii Krušných hor, ukázat vliv na současnost a přesah našich rozhodnutí  do budoucnosti.

Již je možné hlásit se pouze na jeden den konference!

Podívejte se na detail akce pro více informací.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 21.04.2016 8:30
Datum ukončení akce 22.04.2016 16:00
Kapacita sálu 100
Počet již přihlášených 53
Počet volných míst 47
Vložné 2 178,00

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno