Seminář

Setkání lesníků Vysočiny 2016

21. ročník

Hospodaření v lesích se zvýšenou vodohospodářskou funkcí

Pořádají:

  • Lesy České republiky, s.p.
  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
  • Česká lesnická společnost

Více informací v přiložené pozvánce.

Datum zahájení akce 17.06.2016 9:00
Datum ukončení akce 17.06.2016 15:00
Kapacita sálu Neomezeno

Cílem semináře je představení lesní pedagogiky a možností využití nabízených výukových programů lesní pedagogiky základním a středním školám lesnickými organizacemi, určeného především pro Karlovarský, Ústecký a Plzeňský kraj. Pro lesníky, kteří se lesní pedagogikou zabývají, bude seminář informovat o nových metodách, pomůckách, plánovaných akcích, seminářích, konferencích a možnostech dalšího vzdělávání v rámci dané problematiky.

Dále pak bude prostřednictvím tohoto semináře představena soutěž YPEF (Young People in European Forests). S touto soutěží bychom chtěli seznámit nejenom základní a střední školy, ale také lesníky, kteří by se do budoucna mohli stát organizátory či pomocníky místních kol soutěže YPEF. Součástí semináře bude terénní pochůzka, kde budou účastníkům představeny praktické ukázky výukových programů v rámci lesní pedagogiky, možnosti a způsoby realizace a ukázky her.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 16.06.2016 8:30
Datum ukončení akce 16.06.2016 16:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 18
Počet volných míst 32

Současné lesní hospodářství je charakterizováno velkou rozmanitostí vlastnictví lesů. Lesnické politiky a koncepce však v převážné většině tuto pestrost zohledňují jen okrajově. Reálně roste podíl těch, kteří vlastní pouze malé pozemky, nemají žádné lesnické nebo alespoň zemědělské znalosti, a kteří v důsledku toho jen stěží hledají motivaci k obhospodařování svého majetku. Tento jev je známý jako rostoucí podíl „nových" či „nepřítomných" vlastníků lesů. Uvedený fenomén byl pojmenován v západní Evropě, ovšem v určité podobě je do něj možno zařadit i situaci po restitucích v ČR. Hlavním zaměřením a cílem semináře je zhodnocení vývoje drobného vlastnictví lesů po roce 2000, přičemž stěžejní diskutovanou otázkou bude, jaké z lesnických přístupů jsou reálně nejvhodnější pro různé typy vlastnictví, a následně, jaká disponibilní opatření lesnické politiky je možno uplatňovat pro jednotlivé kategorie, a jak aktivovat nové (neaktivní) vlastníky k trvale udržitelnému lesnímu hospodářství.

Spustili jsme přihlašování na akci! Zobrazte podrobnosti akce.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 07.06.2016 9:00
Datum ukončení akce 07.06.2016 16:00
Kapacita sálu 80
Počet již přihlášených 43
Počet volných míst 37
Vložné 968,00

Zveme vás na unikátní seminář, kde se dovíte od těch nejpovolanějších, jaké jsou aktuálně možnosti dotace pro lesní hospodářství.

Program akce:

1. Program rozvoje venkova 2014 – 2020 – vybraná opatření pro lesní hospodářství

Lektor:  Ing. Petr Dušek; Oddělení strategie environmentálních podpor PRV - Odbor environmentálních podpor PRV MZe

2. Podpory do lesnictví z veřejných národních zdrojů (PGRLF, podpory podle NV 30/2014)

Lektor: Ing. Jan Lojda Ph.D.; vedoucí Oddělení ekonomických nástrojů lesního hospodářství – Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství MZe

3. Diskuse

Seminář je zdarma!

Koná se v rámci veletrhu Silva Regina na výstavišti v Brně. Pavilon Z, 1. galerie, přednáškový sál.

Je tak pouze nutné koupit si vstupenku na veletrh. Díky slevovému kódu ČLS ovšem můžete využít zvýhodněného vstupního poplatku. Návod jak na to zde.

Těšíme se na vaši účast!

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 07.04.2016 9:00
Datum ukončení akce 07.04.2016 12:00
Kapacita sálu Neomezeno
Počet již přihlášených 0

Soustava Natura 2000 vychází ze směrnice o  stanovištích a ze směrnice o ochraně volně žijících ptáků, které jsou v právu EU od roku 1992.  Představuje největší soustavu chráněných území  na světe co do počtu lokalit. V reálném životě představuje v mnoha ohledech zásah nebo potřebu změny v přístupu obhospodařování pozemků, včetně těch lesních. Vlastníci lesů a jejich odborní lesní hospodáři se se soustavou Natura 2000 stále seznamují. Připravovaný seminář by měl představit nejen základní rysy soustavy a problematiky s tím související, ale také zkušenosti z řad jak kompetentních orgánů ochrany přírody tak vlastníků lesa.

Prohlédněte si podrobný program semináře a neváhejte s přihlášením. V případě problémů s on-line přihlašováním, použijte přihlášku v MS Word. Členové ČLS použijte slevový kód: CLS.

Je nám líto, ale kapacita sálu pro tuto akci je již naplněna. Uvažujeme, že pro velký zájem seminář zopakujeme na podzim. Můžete vložit své údaje na tzv. waiting list a budete mezi prvními, koho budeme osobním mailem informovat o termínu a místu konání dalšího semináře na toto téma. 

 

Datum zahájení akce 17.03.2016 8:30
Datum ukončení akce 17.03.2016 16:00
Kapacita sálu 55
Počet již přihlášených 56
Počet volných míst -1
Vložné 907,50

Zvěř představuje dlouhodobě jednoho z nejvýznamnějších biotických škůdců v našich lesích. I přes permanentní deklarace o nutnosti radikálního řešení se situace nemění, ba naopak v některých prvcích se i zhoršuje. Snižování stavů se dlouhodobě nedaří, i když v některých letech byl patrný zřetelný nárůst. Aplikace chemické, příp. mechanické obrany cenných dřevin je nákladná a stejně situaci zcela neřeší. Pořádaný seminář má za účel komplexně zhodnotit situaci v ochraně lesa s cílem eliminovat škody zvěří. Proto bude zpracován dlouhodobý vývoj stavu zvěře a možnosti změn do budoucnosti. Zásadním problémem v tomto případě je platná legislativa, která si nutně vyžaduje změny, které by umožnily lépe reagovat na potřebu regulace početních stavů zvěře. Škody zvěří jsou však ovlivňovány i dalšími faktory, jako je např. zdravotní stav zvěře, správná výživa (úživnost honitby, přikrmování apod.) nebo pěstební opatření při výchově lesních porostů. Součástí semináře je i zhodnocení dané problematiky správci lesa (malými i velkými, protože zde se mohou názory různit) a orgány státní správy, které sehrávají významnou roli při uplatňování náhrad za škody způsobené zvěří. Chystaný seminář by tedy měl přinést souhrnnou informaci o problematice škod na lesních porostech způsobovaných zvěří a měl by nastínit možnosti komplexního řešení v blízké budoucnosti.

Seminář je určen pro pracovníky státní správy, myslivecké hospodáře, vlastníky lesa a další, které tato problematika zajímá.

Účastníci semináře mohou během přestávek či po ukončení akce volně shlédnout expozice NZM.

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (30 bodů) a u MV ČR jako program průběžného vzdělávání. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Stáhněte si podrobný program akce, případně přihlášku v MS Word. Přihlašovat se můžete také on-line. Platba v hotovosti na místě je možná.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 21.01.2016 8:30
Datum ukončení akce 21.01.2016 16:00
Kapacita sálu Neomezeno
Počet již přihlášených 108
Vložné 1 076,90

Dnem 3. 3. 2013 nabylo účinnosti nařízení Rady EU a Evropského parlamentu č. 995/2010, tzv. EU Timber Regulation (EUTR). Od tohoto dne mají tzv. hospodářské subjekty povinnost vést systém náležité péče.

Na tomto školení budou účastníci informováni o všech právních předpisech ve vzájemných souvislostech a jejich dopadech na „povinné subjekty“. Budou též představeny zkušenosti z již proběhlých kontrol.

Související dokumenty:

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 07.12.2015 9:00
Datum ukončení akce 07.12.2015 14:30
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 45
Počet volných míst 5

Dnem 3. 3. 2013 nabylo účinnosti nařízení Rady EU a Evropského parlamentu č. 995/2010, tzv. EU Timber Regulation (EUTR). Od tohoto dne mají tzv. hospodářské subjekty povinnost vést systém náležité péče.

Na tomto školení budou účastníci informováni o všech právních předpisech ve vzájemných souvislostech a jejich dopadech na „povinné subjekty“. Budou též představeny zkušenosti z již proběhlých kontrol.

Související dokumenty:

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 27.11.2015 9:30
Datum ukončení akce 27.11.2015 15:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 47
Počet volných míst 3

Národní inventarizace lesů (NIL) je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů. Jejím úkolem je podat souhrnné údaje o stavu a vývoji lesů v České republice jak z pohledu trvalé udržitelnosti životního prostředí, tak z hlediska hospodářského využití. V roce 2005 byly uveřejněny výsledky prvního kola NIL, díky tomu, že se jednalo o první kolo, bylo možné vyhodnotit pouze stav. Nyní, po deseti letech, přináší Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem výstupy z druhého kola NIL, které proběhlo v letech 2011 až 2014. Díky opakovanému šetření je tak možné podat spolehlivou a nezávislou informaci jak o stavu, tak vývoji lesů v České republice.​

Seminář je určen vlastníkům lesa (či jejich zástupcům), správcům všech typů lesních majetků: obecních, soukromých, církevních i státních, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin, podnikatelských subjektů v lesnictví a dřevařství a dalším, kteří se o problematiku lesů v ČR zajímají.

 

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 10.11.2015 9:00
Datum ukončení akce 10.11.2015 16:00
Kapacita sálu 115
Počet již přihlášených 95
Počet volných míst 20
Vložné 484,00

Cílem tohoto semináře je seznámení účastníků s aktuální problematikou lesního semenářství a školkařství. První blok se zabývá lesním semenářstvím v České republice, a to od jeho historických kořenů, přes současný stav, až po možnosti jeho budoucí vývoje a podoby. Příspěvky jsou řazeny od problematiky uznávání zdrojů reprodukčního materiálu, přes jeho získávání, zpracovávání, uchovávání a testování. Druhý blok se věnuje historii, současnému stavu i možné budoucnosti lesního školkařství v České republice. Tematicky se příspěvky věnují aktuální provozní problematice lesního školkařství.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 15.10.2015 8:00
Datum ukončení akce 15.10.2015 15:30
Uzávěrka přihlášek 14.10.2015 0:00
Kapacita sálu 100
Počet již přihlášených 82
Počet volných míst 18
Vložné 907,50Kč

Problematika ovlivňování vodního režimu krajiny člověkem není nová. Na území Čech, Moravy a Slezska se řeší na vysoké technické a odborné úrovni již od 19. století. Zpočátku dominovala snaha o eliminaci škod způsobených vodou a erozí z hlediska hospodářského. Dnes již jsou dostupné postupy, které kloubí hospodářské a environmentální požadavky tak, aby byly maximalizovány požadované efekty. Několik konkrétních příkladů lze najít také na území LS Železná Ruda a LS Klatovy.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 03.09.2015 8:30
Datum ukončení akce 03.09.2015 16:15
Kapacita sálu 45
Počet již přihlášených 26
Počet volných míst 19
Vložné 726,00

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno