Seminář

Optimální zpřístupnění lesních porostů je základem pro řádné a trvale udržitelné hospodaření lesů v České republice. Kvalita dopravního zpřístupnění státního a nestátního sektoru je rozdílná. Program rozvoje venkova usiluje o změnu tohoto stavu. Žadatelé mají možnost požádat o podporu na různé aktivity týkající se všech staveb pro plnění funkcí lesa. V porovnání s předchozím obdobím se poměrně významně změnily podmínky pro poskytování podpor. Pro zvýšení úspěšnosti podávaných žádostí je důležité se vyhnout se různým chybám a nejasnostem. Cílem semináře je přiblížit všechny podstatné aspekty mající vliv na úspěšné získání podpory z Programu rozvoje venkova pro roky 2014 - 2020. Proto byli osloveni zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu i Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a lesnické praxe a realizačních firem, aby na tyto aspekty upozornili. Je mnoho otázek. Pojďme alespoň na některé zkusit nalézt odpověď.

Datum zahájení akce 27.04.2017 9:00
Datum ukončení akce 27.04.2017 16:00
Kapacita sálu Neomezeno
Vložné 300,00

Postupně se měnící klimatické podmínky i důsledky dlouhodobé industrializace mají za následek zhoršování zdravotního stavu a zvýšený úhyn některých dřevin, zejména pak smrku. Dochází k vynucené změně druhové skladby našich lesů. Mimo typické oblasti severních pohraničních hor (Krušné až Orlické hory) se tyto projevy dostávají i do nižších poloh. Hledání cest k řešení nastávající situace je poměrně složité. Vyžaduje (mimo jiné) i posouzení možnosti širšího využití dalších dřevin, u kterých lze předpokládat tolerantnost k uvedeným změnám.

Jednou z možností je i využití modřínu opadavého (Larix decidua Mill.). I když za jeho přirozený areál je považována pouze SV část naší republiky, je rozšířen po více generací po celé oblasti pahorkatin a chlumů od prvního (řady kyselé, exponované a oglejené) do šestého lesního vegetačního stupně (řady kyselé a živné). Dobrý zdravotní stav a růstové vlastnosti dávají předpoklad pro jeho širší využití jako příměs do našich lesních porostů.

Odpověď na otázku jaké jsou tyto možnosti z hlediska současného zastoupení modřínu, typologických podkladů, genových zdrojů, pohledu ochrany přírody i výsledků výzkumu se pokusí hledat konaný seminář.

Datum zahájení akce 11.04.2017 9:00
Datum ukončení akce 11.04.2017 15:20
Uzávěrka přihlášek 09.04.2017 0:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 50
Počet volných míst 0
Vložné 750,00

Optimální zpřístupnění lesních porostů je základem pro řádné a trvale udržitelné hospodaření lesů v České republice. Kvalita dopravního zpřístupnění státního a nestátního sektoru je rozdílná. Program rozvoje venkova usiluje o změnu tohoto stavu. Žadatelé mají možnost požádat o podporu na různé aktivity týkající se všech staveb pro plnění funkcí lesa. V porovnání s předchozím obdobím se poměrně významně změnily podmínky pro poskytování podpor. Pro zvýšení úspěšnosti podávaných žádostí je důležité se vyhnout se různým chybám a nejasnostem. Cílem semináře je přiblížit všechny podstatné aspekty mající vliv na úspěšné získání podpory z Programu rozvoje venkova pro roky 2014 - 2020. Proto byli osloveni zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu i Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a lesnické praxe a realizačních firem, aby na tyto aspekty upozornili. Je mnoho otázek. Pojďme alespoň na některé zkusit nalézt odpověď.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 06.04.2017 8:30
Datum ukončení akce 06.04.2017 16:00
Uzávěrka přihlášek 06.04.2017 0:00
Kapacita sálu Neomezeno
Počet již přihlášených 0
Vložné 300,00

Už několik let dochází ke snižování zájmu žáků ZŠ o studium lesnictví. Na trhu práce začíná chybět dostatečná nabídka přijatelně kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání v lesnictví. Mění se nepříznivě úroveň vzdělávání i v lesnickém školství. Chybí motivační podněty k výběru studia na středních lesnických školách zakončených státní závěrečnou zkouškou i státní maturitní zkouškou. V ČR neexistuje sjednocující celorepublikový pohled na otázku počtu lesnických škol a jejich koncepční rozvoj z pohledu potřeb praxe. Chybí národní strategie, vše je ponecháno na krajích jako zřizovatelích a daných SLŠ. Chybí koordinace společného postupu na úrovni zaměstnavatelů v odvětví LH, ve spolupráci s MZe a MŠMT, při respektování úlohy zřizovatelů škol ( úloha Asociace krajů ). Neznáme výhled možné zaměstnanosti či nezaměstnanosti absolventů. Proč je zemědělství vnímáno jako odvětví s relativně nižší perspektivou uplatnění? Zanikne postupně jeden z nejstarších oborů lidské činnosti? Uvolní se prostor pro aktivisty, kteří kritizují mnohaletý ověřený systém soužití ochrany přírody s lesnickým hospodařením?

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 16.03.2017 9:00
Datum ukončení akce 16.03.2017 14:30
Uzávěrka přihlášek 14.03.2017 0:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 34
Počet volných míst 16
Vložné 690,00

Současná ochrana lesa v pojetí integrované ochrany rostlin se bez používání přípravků na ochranu rostlin (POR) neobejde. Je třeba pouze minimalizovat rozsah jejich použití a eliminovat negativní dopady jejich používání. Na eliminaci negativních dopadů, ale částečně i na spotřebu, má značný vliv volba vhodné aplikační techniky, včetně výběru trysek. V lesních porostech se používá především ruční technika. Specifická technika, která se svým pojetím částečně blíží tomu, co je používáno v zemědělství (i když v menším měřítku), se používá v lesních školkách. V posledních letech se zásadně změnila i legislativa, která má vliv na používání aplikační techniky, a přitom mnoho lesníků o tomto není plně informováno. Chystaný seminář by měl přinést základní informace o možnostech používání aplikační techniky při aplikaci POR, včetně historického vývoje a legislativních omezení. Zásadní pozornost bude věnována vhodnému výběru aplikační techniky s ohledem na maximální eliminaci negativních dopadů POR na životní prostředí. Speciální pozornost je věnována lesním školkám, kde se uplatňuje při výběru vhodné aplikační techniky řada specifik.

Seminář je určen pro zaměstnance městských a krajských úřadů, kteří kontrolují dodržování související legislativy, pro pracovníky, kteří aplikaci POR zabezpečují (akciové společnosti, OSVČ, obecní a soukromé lesy), organizacím, které práce spojené s aplikací POR zadávají (státní lesy), lesním školkařům, ale i dalším, které tato problematika zajímá (distributoři POR, výrobci POR apod.).

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (30 bodů). Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Probíhá akreditace semináře u MV ČR. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

 

 

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 31.01.2017 8:30
Datum ukončení akce 31.01.2017 15:00
Uzávěrka přihlášek 29.01.2017 0:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 32
Počet volných míst 18
Vložné 790,00

Seminář je určen vlastníkům lesa (či jejich zástupcům), správcům všech typů lesních majetků: obecních, soukromých, církevních i státních, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin, podnikatelských subjektů v lesnictví a dřevařství a dalším, kteří se o problematiku lesů v ČR zajímají.

V letech 2011 až 2015 byl na základě nařízení vlády České republiky číslo 247/2009 Sb. uskutečněn druhý cyklus Národní inventarizace lesů (NIL).  NIL je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů. Jejím úkolem je podat souhrnné údaje o stavu lesů v České republice jak z pohledu trvalé udržitelnosti životního prostředí, tak z hlediska hospodářského využití. ČR se tak zařadila mezi evropské státy, které NIL provádějí již po několik desetiletí.

Terénní šetření probíhalo na celém území ČR bez rozdílu vlastnictví podle schválené metodiky. NIL je postavena na matematicko-statistických základech, což umožňuje objektivní a nezávislé posouzení skutečného stavu a vývoje lesů v České republice. V průběhu šetření NIL zaměstnanci ÚHÚL zjišťují v terénu velmi mnoho zajímavých veličin.

První část výsledků byla prezentována na minulém XVIII. Sněmu lesníků na podzim roku 2015. Druhá část dosud nepublikovaných výsledků šetření bude představena veřejnosti na XIX. Sněmu lesníků dne 9.11.2016 v jednacím sále LČR Silvia.  

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 09.11.2016 8:00
Datum ukončení akce 09.11.2016 16:00
Kapacita sálu 100
Počet již přihlášených 56
Počet volných míst 44
Vložné 400,00

            Tento rok se může stát významným mezníkem v české myslivosti a tím i v českém lesním hospodářství. Od přijetí nové zákonné úpravy si každá zájmová skupina slibuje zlepšení podmínek pro svoji činnost. Dosud se tyto představy značně lišily, úhelným kamenem jsou stavy zvěře. Jejich razantní snížení vyžadované nejvíce vlastníky lesů a zemědělské půdy se nepotkává s představou myslivců, že zvěř jako hlavní předmět jejich zájmu z krajiny prakticky zmizí a nebude co lovit.

Dlouhotrvající problém lze řešit „českou cestou“ pomocí stanovených omezení, zákazů, příkazů, čísel, nebo vzájemnou větší tolerancí a shodou nad základními principy požadovaného stavu prostředí, vytvářením podmínek pro chov zvěře a cílovým stavem, ke kterému by nová myslivecká norma měla vést – alespoň po několik (více) let, během kterých lze ověřit, zda tam opravdu vede.

Místo tápání a dohadů se můžeme inspirovat tam, kde je problém již poměrně uspokojivě vyřešen – hned na druhé straně stejných hor. Prostředí i zvěř jsou zde obdobné, jejich rovnováhu udržuje renomovaný státní podnik, les je intenzivně obnovován listnatými dřevinami i jedlí a přitom je myslivost zpřístupněna mnohem širšímu okruhu osob než v Čechách.

 

Přijměte proto opakované pozvání do horských lesů, kde dvojí přístup k lesu i zvěři prokazatelně přináší dvojí výsledky. Pojďme se seznámit s možnostmi, jak lze pomoci lesu i české myslivosti.

Datum zahájení akce 06.10.2016 9:30
Datum ukončení akce 07.10.2016 14:00
Kapacita sálu Neomezeno

Náplní tohoto semináře a jeho zaměření se dotýká pěstování listnatých krytokořenných sazenic lesních dřevin v sadbovačích technologií „na vzduchovém polštáři“, u kterých dochází přirozeným prouděním vzduchu ke střihu a tvarování kořenů, čímž je výrazně omezeno deformování kořenového systému. Využitím této technologie dojde k vypěstování kvalitního sadebního materiálu lesních dřevin za jedno vegetační období. 

Při sledování platných norem a vyhlášek u tohoto druhu sadebního materiálu dochází ke kolizi v názvosloví, na které chce tento seminář poukázat a zahájit tím proces provedení legislativních změn.  Seminář bude rozdělen do dvou bloků, kdy první blok bude tvořen přednáškami a v druhé části bude praktická část na Správě lesních školek Lhota VLS ČR, s.p., kde bude tento typ sadebního materiálu předveden a zhodnocen účastníky semináře.

Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Datum zahájení akce 05.10.2016 9:00
Datum ukončení akce 05.10.2016 15:00
Kapacita sálu 50
Počet volných míst 15
Vložné 590,00

Třešeň ptačí byla pro rok 2016 vyhlášena Lesy ČR dřevinou roku, proto je seminář tematicky zaměřen na problematiku pěstování třešně ptačí v lesních porostech a na dosavadní zkušenosti z výsadeb v porostech lesního závodu Židlochovice. Další příspěvky se budou věnovat genofondu a možnostem využití tkáňových kultur pro reprodukci této dřeviny. Po dopoledním přednáškovém bloku bude v odpolední části pokračovat terénní exkurze. 

Klikněte na "Podrobnosti" pro zobrazení více detailů o akci.

Datum zahájení akce 30.08.2016 8:30
Datum ukončení akce 30.08.2016 15:45
Kapacita sálu 45
Počet již přihlášených 45
Počet volných míst 0
Vložné 650,00

Setkání lesníků Vysočiny 2016

21. ročník

Hospodaření v lesích se zvýšenou vodohospodářskou funkcí

Pořádají:

  • Lesy České republiky, s.p.
  • Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
  • Česká lesnická společnost

Více informací v přiložené pozvánce.

Datum zahájení akce 17.06.2016 9:00
Datum ukončení akce 17.06.2016 15:00
Kapacita sálu Neomezeno

Cílem semináře je představení lesní pedagogiky a možností využití nabízených výukových programů lesní pedagogiky základním a středním školám lesnickými organizacemi, určeného především pro Karlovarský, Ústecký a Plzeňský kraj. Pro lesníky, kteří se lesní pedagogikou zabývají, bude seminář informovat o nových metodách, pomůckách, plánovaných akcích, seminářích, konferencích a možnostech dalšího vzdělávání v rámci dané problematiky.

Dále pak bude prostřednictvím tohoto semináře představena soutěž YPEF (Young People in European Forests). S touto soutěží bychom chtěli seznámit nejenom základní a střední školy, ale také lesníky, kteří by se do budoucna mohli stát organizátory či pomocníky místních kol soutěže YPEF. Součástí semináře bude terénní pochůzka, kde budou účastníkům představeny praktické ukázky výukových programů v rámci lesní pedagogiky, možnosti a způsoby realizace a ukázky her.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 16.06.2016 8:30
Datum ukončení akce 16.06.2016 16:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 18
Počet volných míst 32

Současné lesní hospodářství je charakterizováno velkou rozmanitostí vlastnictví lesů. Lesnické politiky a koncepce však v převážné většině tuto pestrost zohledňují jen okrajově. Reálně roste podíl těch, kteří vlastní pouze malé pozemky, nemají žádné lesnické nebo alespoň zemědělské znalosti, a kteří v důsledku toho jen stěží hledají motivaci k obhospodařování svého majetku. Tento jev je známý jako rostoucí podíl „nových" či „nepřítomných" vlastníků lesů. Uvedený fenomén byl pojmenován v západní Evropě, ovšem v určité podobě je do něj možno zařadit i situaci po restitucích v ČR. Hlavním zaměřením a cílem semináře je zhodnocení vývoje drobného vlastnictví lesů po roce 2000, přičemž stěžejní diskutovanou otázkou bude, jaké z lesnických přístupů jsou reálně nejvhodnější pro různé typy vlastnictví, a následně, jaká disponibilní opatření lesnické politiky je možno uplatňovat pro jednotlivé kategorie, a jak aktivovat nové (neaktivní) vlastníky k trvale udržitelnému lesnímu hospodářství.

Spustili jsme přihlašování na akci! Zobrazte podrobnosti akce.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 07.06.2016 9:00
Datum ukončení akce 07.06.2016 16:00
Kapacita sálu 80
Počet již přihlášených 43
Počet volných míst 37
Vložné 968,00

Zveme vás na unikátní seminář, kde se dovíte od těch nejpovolanějších, jaké jsou aktuálně možnosti dotace pro lesní hospodářství.

Program akce:

1. Program rozvoje venkova 2014 – 2020 – vybraná opatření pro lesní hospodářství

Lektor:  Ing. Petr Dušek; Oddělení strategie environmentálních podpor PRV - Odbor environmentálních podpor PRV MZe

2. Podpory do lesnictví z veřejných národních zdrojů (PGRLF, podpory podle NV 30/2014)

Lektor: Ing. Jan Lojda Ph.D.; vedoucí Oddělení ekonomických nástrojů lesního hospodářství – Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství MZe

3. Diskuse

Seminář je zdarma!

Koná se v rámci veletrhu Silva Regina na výstavišti v Brně. Pavilon Z, 1. galerie, přednáškový sál.

Je tak pouze nutné koupit si vstupenku na veletrh. Díky slevovému kódu ČLS ovšem můžete využít zvýhodněného vstupního poplatku. Návod jak na to zde.

Těšíme se na vaši účast!

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 07.04.2016 9:00
Datum ukončení akce 07.04.2016 12:00
Kapacita sálu Neomezeno
Počet již přihlášených 0

Soustava Natura 2000 vychází ze směrnice o  stanovištích a ze směrnice o ochraně volně žijících ptáků, které jsou v právu EU od roku 1992.  Představuje největší soustavu chráněných území  na světe co do počtu lokalit. V reálném životě představuje v mnoha ohledech zásah nebo potřebu změny v přístupu obhospodařování pozemků, včetně těch lesních. Vlastníci lesů a jejich odborní lesní hospodáři se se soustavou Natura 2000 stále seznamují. Připravovaný seminář by měl představit nejen základní rysy soustavy a problematiky s tím související, ale také zkušenosti z řad jak kompetentních orgánů ochrany přírody tak vlastníků lesa.

Prohlédněte si podrobný program semináře a neváhejte s přihlášením. V případě problémů s on-line přihlašováním, použijte přihlášku v MS Word. Členové ČLS použijte slevový kód: CLS.

Je nám líto, ale kapacita sálu pro tuto akci je již naplněna. Uvažujeme, že pro velký zájem seminář zopakujeme na podzim. Můžete vložit své údaje na tzv. waiting list a budete mezi prvními, koho budeme osobním mailem informovat o termínu a místu konání dalšího semináře na toto téma. 

 

Datum zahájení akce 17.03.2016 8:30
Datum ukončení akce 17.03.2016 16:00
Kapacita sálu 55
Počet již přihlášených 56
Počet volných míst -1
Vložné 907,50

Zvěř představuje dlouhodobě jednoho z nejvýznamnějších biotických škůdců v našich lesích. I přes permanentní deklarace o nutnosti radikálního řešení se situace nemění, ba naopak v některých prvcích se i zhoršuje. Snižování stavů se dlouhodobě nedaří, i když v některých letech byl patrný zřetelný nárůst. Aplikace chemické, příp. mechanické obrany cenných dřevin je nákladná a stejně situaci zcela neřeší. Pořádaný seminář má za účel komplexně zhodnotit situaci v ochraně lesa s cílem eliminovat škody zvěří. Proto bude zpracován dlouhodobý vývoj stavu zvěře a možnosti změn do budoucnosti. Zásadním problémem v tomto případě je platná legislativa, která si nutně vyžaduje změny, které by umožnily lépe reagovat na potřebu regulace početních stavů zvěře. Škody zvěří jsou však ovlivňovány i dalšími faktory, jako je např. zdravotní stav zvěře, správná výživa (úživnost honitby, přikrmování apod.) nebo pěstební opatření při výchově lesních porostů. Součástí semináře je i zhodnocení dané problematiky správci lesa (malými i velkými, protože zde se mohou názory různit) a orgány státní správy, které sehrávají významnou roli při uplatňování náhrad za škody způsobené zvěří. Chystaný seminář by tedy měl přinést souhrnnou informaci o problematice škod na lesních porostech způsobovaných zvěří a měl by nastínit možnosti komplexního řešení v blízké budoucnosti.

Seminář je určen pro pracovníky státní správy, myslivecké hospodáře, vlastníky lesa a další, které tato problematika zajímá.

Účastníci semináře mohou během přestávek či po ukončení akce volně shlédnout expozice NZM.

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (30 bodů) a u MV ČR jako program průběžného vzdělávání. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Stáhněte si podrobný program akce, případně přihlášku v MS Word. Přihlašovat se můžete také on-line. Platba v hotovosti na místě je možná.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 21.01.2016 8:30
Datum ukončení akce 21.01.2016 16:00
Kapacita sálu Neomezeno
Počet již přihlášených 108
Vložné 1 076,90

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno