Seminář

Zvyšující se znalosti zejména v oblasti genetiky ukazují, že naše dosavadní představy o původnosti dřevin je třeba revidovat. To, spolu s předpokládanou změnou klimatických podmínek, dlouhodobou industrializací krajiny i požadavky společnosti vyvolávají potřebu na upřesnění a případné přehodnocení druhové skladby našich lesů. Je tedy přirozené, že v poslední době je značný zájem věnován ořešáku černému (Juglans nigra L.).

Na semináři budou představeny aktuální problémy a možnosti využití ořešáku, který byl pro rok 2017 vyhlášen státním podnikem LČR dřevinou roku, na základě výsledků šetření na výzkumných plochách (VÚLHM v.v.i., stanice Kunovice), zkušeností s pěstováním na dvou lokalitách u LČR, s. p. (LZ Židlochovice a LS Strážnice) s největším zastoupením ořešáku u nás i z hlediska jeho současného zastoupení v ČR. Po dopoledním přednáškovém bloku bude v odpolední části pokračovat terénní exkurze.

 

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 29.08.2017 9:00
Datum ukončení akce 29.08.2017 15:00
Uzávěrka přihlášek 25.08.2017 0:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 32
Počet volných míst 18
Vložné 650,00

Hrazení bystřin je technická činnost s důsledky pro životní prostředí. Jak skloubit často protichůdné požadavky, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost a současně aby rozsah zásahu do životního prostředí byl co nejmenší? K tomu je ČR stále častěji konfrontována s klimatickými extrémy. Pro jejich eliminaci lze využít řadu preventivní opatření, s kterými jsou už letité zkušenosti. Jde zejména o objekty hrazení bystřin a strží a úpravy toků. Jaký je jejich vliv a význam v současné době? Jak lze jejich účinnost a efektivnost vyhodnotit? Jsou již k dispozici jiné, nové poznatky, které lze využít? Seminář se pokouší poskytnout informaci o aktuálním stavu a trendech a směrovaní problematiky na příkladu území KRNAP.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 20.06.2019 9:00
Datum ukončení akce 20.06.2019 16:30
Uzávěrka přihlášek 19.06.2019 12:00
Kapacita sálu 30
Počet již přihlášených 15
Počet volných míst 15
Vložné 550,00

S narůstající plochou holin a potřebou zakládání druhově bohatých a prostorově diferencovaných porostů v ČR roste i potřeba kvalitního reprodukčního materiálu známého původu. V kombinaci s moderními technologiemi se rozšiřují také možnosti vylepšení šlechtitelských postupů v lesnictví. S moderními přístupy v genetice a šlechtění se dále zkracují také šlechtitelské cykly – porosty obnovované osivem vyšší genetické kvality, v souladu též s ekologickými nároky, můžeme zakládat rychleji než v předchozích dekádách. Jedním ze základních pilířů šlechtitelských strategií je zakládání semenných sadů, které produkují kvalitní reprodukční materiál se známým genetickým původem a vyšší produkcí. Seminář přinese unikátní pohled na zakládání a rozvoj semenných sadů v ČR, testování potomstev a také obohatí problematiku o nové přístupy v prostorovém uspořádání semenných sadů a efektivním zakládání testovacích výsadeb. Seminář bude spojen s prohlídkou semenného sadu pro smrk ztepilý, borovici lesní a modřín opadavý ve vlastnictví  Vojenských lesů a statků ČR, s. p. poblíž Lišic u Chlumce nad Cidlinou.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 13.06.2019 9:00
Datum ukončení akce 13.06.2019 15:30
Uzávěrka přihlášek 12.06.2019 15:00
Kapacita sálu 40
Počet již přihlášených 27
Počet volných míst 13
Vložné 640,00

Možnosti získávání podpor z Programu rozvoje venkova pro vlastníky lesů představují stále aktuální téma. Právě v současné době, kdy čelíme vlně kalamit různého druhu, mohou sehrát důležitou roli, a to jak ve stávajícím programovém období, tak i v programovém období, které po něm bude následovat. V pořadí třetí putování za úspěšně realizovanými projekty z Programu rozvoje venkova v rámci NUTS Severovýchod nás tentokrát zavede do okolí Police nad Metují, kde od roku 2007 úspěšně působí DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ LESY POLICKA.  Krajinu tvoří přírodní prostředí a lidé, kteří mají toto území rádi a zanechali v něm mnoho poutavých stop. Snoubí se zde zásadním způsobem kulturní a přírodní bohatství, v přímém rozporu proti sobě stojí následky pozitivních i negativních rozhodnutí člověka. Pomáhá nám v těchto aspektech EU prostřednictvím svých dotačních programů? Cílem semináře s exkurzí je sdílet zkušenosti a poznatky spojené s aktivním využíváním podpor z Programu rozvoje venkova i podpor z dalších veřejných zdrojů.

 

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 05.06.2019 10:00
Datum ukončení akce 06.06.2019 14:00
Uzávěrka přihlášek 01.06.2019 0:00
Kapacita sálu 40
Počet již přihlášených 32
Počet volných míst 8
Vložné 700,00

Lesy v České republice jsou pro své různorodé funkce stále intenzivněji využívány společností. Veřejný význam polyfunkčního charakteru lesů narůstá a tato skutečnost klade zvýšené nároky na polyfunkční lesní hospodářství – polyfunkční lesnictví, od kterého společnost požaduje aktivní zabezpečování a poskytování funkcí lesa.

Ve svém důsledku však nejde pouze o zajišťování nebo udržování funkcí lesa poskytovaných pasivně vlastním lesním ekosystémem v rámci tzv. „teorie úplavu“ bez aktivní činnosti polyfunkčního lesnictví. Naopak, jedná se především o aktivní zajišťování a uspokojování požadavků a potřeb společnosti, veřejnosti, na služby dnes už výrazně polyfunkčního lesnictví v ČR. Z řady „pasivních“ funkcí lesa a „aktivních služeb“ polyfunkčního lesnictví se jedná aktuálně nejvíce zřejmě o rozvoj funkcí a služeb zdravotně-hygienických, v konkrétnějším slova smyslu rekreačních. Lesnická politika, stejně jako i právní prostředí, zatím dostatečně nezachycují tento poměrně rychlý vývoj. Přesto je nutno se na něj v praktické rovině připravovat a reagovat.
 
Seminář je zaměřen na současný stav, vývoj a perspektivy poskytování rekreačních služeb vlastníky a správci lesních majetků v rámci České republiky, a na možnosti a perspektivy hrazení těchto služeb poskytovaných aktivní činností polyfunkčního lesnictví s příslušnými náklady, ať již přímými či režijními. Cílem semináře je seznámit se s podstatou rekreačních služeb polyfunkčního lesnictví a jejich perspektiv, prodiskutovat dosavadní praktické provozní a právní zkušenosti s poskytováním rekreačních služeb na lesních majetcích různých forem vlastnictví v ČR, a možnosti adekvátních úhrad za poskytované služby polyfunkčního lesnictví.

 Po dopoledním přednáškovém bloku bude v odpolední části pokračovat venkovní pochůzka.

 

 

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 22.06.2017 8:30
Datum ukončení akce 22.06.2017 15:30
Uzávěrka přihlášek 21.06.2017 0:00
Kapacita sálu 60
Počet již přihlášených 32
Počet volných míst 28
Vložné 590,00

Orlické hory představují pohoří s mnohými extrémy. Zásadní vliv měly v hluboké historii i v historii poměrně nedávné především na mladé porosty na hřebenech na počátku 21. století. Jak tyto porosty vypadají dnes a jaká je jejich budoucnost? Cílem semináře je přiblížit některé aspekty mající vliv na stabilitu lesních porostů i aktivní roli lesního hospodáře, který může svým jednáním stav lesních porostů a jejich budoucnost ovlivnit. Pomáhá nám v těchto aspektech EU prostřednictvím svých dotačních programů?

Krajinu tvoří přírodní prostředí a lidé, kteří mají toto území rádi a zanechali v něm mnoho poutavých stop. Snoubí se zde zásadním způsobem kulturní a přírodní bohatství,
 v přímém rozporu proti sobě stojí následky pozitivních i negativních rozhodnutí člověka. 

Chtěli bychom připomenout důležité nejen lesnické milníky v historii Orlických hor, ukázat vliv na současnost a přesah našich rozhodnutí do budoucnosti.

Jaké jsou aktuální poznatky vědy a výzkumu? Jaký vliv může sehrát člověk v aktivní ochraně lesa? Poučili jsme se z minulosti nebo se dopouštíme stále stejných chyb?

Je mnoho otázek. Pojďme alespoň na některé zkusit nalézt odpověď.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 08.06.2017 8:30
Datum ukončení akce 09.06.2017 16:00
Uzávěrka přihlášek 05.06.2017 0:00
Kapacita sálu 30
Počet již přihlášených 27
Počet volných míst 3

Optimální zpřístupnění lesních porostů je základem pro řádné a trvale udržitelné hospodaření lesů v České republice. Kvalita dopravního zpřístupnění státního a nestátního sektoru je rozdílná. Program rozvoje venkova usiluje o změnu tohoto stavu. Žadatelé mají možnost požádat o podporu na různé aktivity týkající se všech staveb pro plnění funkcí lesa. V porovnání s předchozím obdobím se poměrně významně změnily podmínky pro poskytování podpor. Pro zvýšení úspěšnosti podávaných žádostí je důležité se vyhnout se různým chybám a nejasnostem. Cílem semináře je přiblížit všechny podstatné aspekty mající vliv na úspěšné získání podpory z Programu rozvoje venkova pro roky 2014 - 2020. Proto byli osloveni zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu i Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a lesnické praxe a realizačních firem, aby na tyto aspekty upozornili. Je mnoho otázek. Pojďme alespoň na některé zkusit nalézt odpověď.

Datum zahájení akce 27.04.2017 9:00
Datum ukončení akce 27.04.2017 16:00
Kapacita sálu Neomezeno
Vložné 300,00

Postupně se měnící klimatické podmínky i důsledky dlouhodobé industrializace mají za následek zhoršování zdravotního stavu a zvýšený úhyn některých dřevin, zejména pak smrku. Dochází k vynucené změně druhové skladby našich lesů. Mimo typické oblasti severních pohraničních hor (Krušné až Orlické hory) se tyto projevy dostávají i do nižších poloh. Hledání cest k řešení nastávající situace je poměrně složité. Vyžaduje (mimo jiné) i posouzení možnosti širšího využití dalších dřevin, u kterých lze předpokládat tolerantnost k uvedeným změnám.

Jednou z možností je i využití modřínu opadavého (Larix decidua Mill.). I když za jeho přirozený areál je považována pouze SV část naší republiky, je rozšířen po více generací po celé oblasti pahorkatin a chlumů od prvního (řady kyselé, exponované a oglejené) do šestého lesního vegetačního stupně (řady kyselé a živné). Dobrý zdravotní stav a růstové vlastnosti dávají předpoklad pro jeho širší využití jako příměs do našich lesních porostů.

Odpověď na otázku jaké jsou tyto možnosti z hlediska současného zastoupení modřínu, typologických podkladů, genových zdrojů, pohledu ochrany přírody i výsledků výzkumu se pokusí hledat konaný seminář.

Datum zahájení akce 11.04.2017 9:00
Datum ukončení akce 11.04.2017 15:20
Uzávěrka přihlášek 09.04.2017 0:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 50
Počet volných míst 0
Vložné 750,00

Optimální zpřístupnění lesních porostů je základem pro řádné a trvale udržitelné hospodaření lesů v České republice. Kvalita dopravního zpřístupnění státního a nestátního sektoru je rozdílná. Program rozvoje venkova usiluje o změnu tohoto stavu. Žadatelé mají možnost požádat o podporu na různé aktivity týkající se všech staveb pro plnění funkcí lesa. V porovnání s předchozím obdobím se poměrně významně změnily podmínky pro poskytování podpor. Pro zvýšení úspěšnosti podávaných žádostí je důležité se vyhnout se různým chybám a nejasnostem. Cílem semináře je přiblížit všechny podstatné aspekty mající vliv na úspěšné získání podpory z Programu rozvoje venkova pro roky 2014 - 2020. Proto byli osloveni zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu i Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a lesnické praxe a realizačních firem, aby na tyto aspekty upozornili. Je mnoho otázek. Pojďme alespoň na některé zkusit nalézt odpověď.

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 06.04.2017 8:30
Datum ukončení akce 06.04.2017 16:00
Uzávěrka přihlášek 06.04.2017 0:00
Kapacita sálu Neomezeno
Počet již přihlášených 0
Vložné 300,00

Už několik let dochází ke snižování zájmu žáků ZŠ o studium lesnictví. Na trhu práce začíná chybět dostatečná nabídka přijatelně kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání v lesnictví. Mění se nepříznivě úroveň vzdělávání i v lesnickém školství. Chybí motivační podněty k výběru studia na středních lesnických školách zakončených státní závěrečnou zkouškou i státní maturitní zkouškou. V ČR neexistuje sjednocující celorepublikový pohled na otázku počtu lesnických škol a jejich koncepční rozvoj z pohledu potřeb praxe. Chybí národní strategie, vše je ponecháno na krajích jako zřizovatelích a daných SLŠ. Chybí koordinace společného postupu na úrovni zaměstnavatelů v odvětví LH, ve spolupráci s MZe a MŠMT, při respektování úlohy zřizovatelů škol ( úloha Asociace krajů ). Neznáme výhled možné zaměstnanosti či nezaměstnanosti absolventů. Proč je zemědělství vnímáno jako odvětví s relativně nižší perspektivou uplatnění? Zanikne postupně jeden z nejstarších oborů lidské činnosti? Uvolní se prostor pro aktivisty, kteří kritizují mnohaletý ověřený systém soužití ochrany přírody s lesnickým hospodařením?

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 16.03.2017 9:00
Datum ukončení akce 16.03.2017 14:30
Uzávěrka přihlášek 14.03.2017 0:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 34
Počet volných míst 16
Vložné 690,00

Současná ochrana lesa v pojetí integrované ochrany rostlin se bez používání přípravků na ochranu rostlin (POR) neobejde. Je třeba pouze minimalizovat rozsah jejich použití a eliminovat negativní dopady jejich používání. Na eliminaci negativních dopadů, ale částečně i na spotřebu, má značný vliv volba vhodné aplikační techniky, včetně výběru trysek. V lesních porostech se používá především ruční technika. Specifická technika, která se svým pojetím částečně blíží tomu, co je používáno v zemědělství (i když v menším měřítku), se používá v lesních školkách. V posledních letech se zásadně změnila i legislativa, která má vliv na používání aplikační techniky, a přitom mnoho lesníků o tomto není plně informováno. Chystaný seminář by měl přinést základní informace o možnostech používání aplikační techniky při aplikaci POR, včetně historického vývoje a legislativních omezení. Zásadní pozornost bude věnována vhodnému výběru aplikační techniky s ohledem na maximální eliminaci negativních dopadů POR na životní prostředí. Speciální pozornost je věnována lesním školkám, kde se uplatňuje při výběru vhodné aplikační techniky řada specifik.

Seminář je určen pro zaměstnance městských a krajských úřadů, kteří kontrolují dodržování související legislativy, pro pracovníky, kteří aplikaci POR zabezpečují (akciové společnosti, OSVČ, obecní a soukromé lesy), organizacím, které práce spojené s aplikací POR zadávají (státní lesy), lesním školkařům, ale i dalším, které tato problematika zajímá (distributoři POR, výrobci POR apod.).

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (30 bodů). Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Probíhá akreditace semináře u MV ČR. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

 

 

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 31.01.2017 8:30
Datum ukončení akce 31.01.2017 15:00
Uzávěrka přihlášek 29.01.2017 0:00
Kapacita sálu 50
Počet již přihlášených 32
Počet volných míst 18
Vložné 790,00

Seminář je určen vlastníkům lesa (či jejich zástupcům), správcům všech typů lesních majetků: obecních, soukromých, církevních i státních, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin, podnikatelských subjektů v lesnictví a dřevařství a dalším, kteří se o problematiku lesů v ČR zajímají.

V letech 2011 až 2015 byl na základě nařízení vlády České republiky číslo 247/2009 Sb. uskutečněn druhý cyklus Národní inventarizace lesů (NIL).  NIL je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů. Jejím úkolem je podat souhrnné údaje o stavu lesů v České republice jak z pohledu trvalé udržitelnosti životního prostředí, tak z hlediska hospodářského využití. ČR se tak zařadila mezi evropské státy, které NIL provádějí již po několik desetiletí.

Terénní šetření probíhalo na celém území ČR bez rozdílu vlastnictví podle schválené metodiky. NIL je postavena na matematicko-statistických základech, což umožňuje objektivní a nezávislé posouzení skutečného stavu a vývoje lesů v České republice. V průběhu šetření NIL zaměstnanci ÚHÚL zjišťují v terénu velmi mnoho zajímavých veličin.

První část výsledků byla prezentována na minulém XVIII. Sněmu lesníků na podzim roku 2015. Druhá část dosud nepublikovaných výsledků šetření bude představena veřejnosti na XIX. Sněmu lesníků dne 9.11.2016 v jednacím sále LČR Silvia.  

Již není možné přihlásit se na tuto akci.

Datum zahájení akce 09.11.2016 8:00
Datum ukončení akce 09.11.2016 16:00
Kapacita sálu 100
Počet již přihlášených 56
Počet volných míst 44
Vložné 400,00

            Tento rok se může stát významným mezníkem v české myslivosti a tím i v českém lesním hospodářství. Od přijetí nové zákonné úpravy si každá zájmová skupina slibuje zlepšení podmínek pro svoji činnost. Dosud se tyto představy značně lišily, úhelným kamenem jsou stavy zvěře. Jejich razantní snížení vyžadované nejvíce vlastníky lesů a zemědělské půdy se nepotkává s představou myslivců, že zvěř jako hlavní předmět jejich zájmu z krajiny prakticky zmizí a nebude co lovit.

Dlouhotrvající problém lze řešit „českou cestou“ pomocí stanovených omezení, zákazů, příkazů, čísel, nebo vzájemnou větší tolerancí a shodou nad základními principy požadovaného stavu prostředí, vytvářením podmínek pro chov zvěře a cílovým stavem, ke kterému by nová myslivecká norma měla vést – alespoň po několik (více) let, během kterých lze ověřit, zda tam opravdu vede.

Místo tápání a dohadů se můžeme inspirovat tam, kde je problém již poměrně uspokojivě vyřešen – hned na druhé straně stejných hor. Prostředí i zvěř jsou zde obdobné, jejich rovnováhu udržuje renomovaný státní podnik, les je intenzivně obnovován listnatými dřevinami i jedlí a přitom je myslivost zpřístupněna mnohem širšímu okruhu osob než v Čechách.

 

Přijměte proto opakované pozvání do horských lesů, kde dvojí přístup k lesu i zvěři prokazatelně přináší dvojí výsledky. Pojďme se seznámit s možnostmi, jak lze pomoci lesu i české myslivosti.

Datum zahájení akce 06.10.2016 9:30
Datum ukončení akce 07.10.2016 14:00
Kapacita sálu Neomezeno

Náplní tohoto semináře a jeho zaměření se dotýká pěstování listnatých krytokořenných sazenic lesních dřevin v sadbovačích technologií „na vzduchovém polštáři“, u kterých dochází přirozeným prouděním vzduchu ke střihu a tvarování kořenů, čímž je výrazně omezeno deformování kořenového systému. Využitím této technologie dojde k vypěstování kvalitního sadebního materiálu lesních dřevin za jedno vegetační období. 

Při sledování platných norem a vyhlášek u tohoto druhu sadebního materiálu dochází ke kolizi v názvosloví, na které chce tento seminář poukázat a zahájit tím proces provedení legislativních změn.  Seminář bude rozdělen do dvou bloků, kdy první blok bude tvořen přednáškami a v druhé části bude praktická část na Správě lesních školek Lhota VLS ČR, s.p., kde bude tento typ sadebního materiálu předveden a zhodnocen účastníky semináře.

Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Datum zahájení akce 05.10.2016 9:00
Datum ukončení akce 05.10.2016 15:00
Kapacita sálu 50
Počet volných míst 15
Vložné 590,00

Třešeň ptačí byla pro rok 2016 vyhlášena Lesy ČR dřevinou roku, proto je seminář tematicky zaměřen na problematiku pěstování třešně ptačí v lesních porostech a na dosavadní zkušenosti z výsadeb v porostech lesního závodu Židlochovice. Další příspěvky se budou věnovat genofondu a možnostem využití tkáňových kultur pro reprodukci této dřeviny. Po dopoledním přednáškovém bloku bude v odpolední části pokračovat terénní exkurze. 

Klikněte na "Podrobnosti" pro zobrazení více detailů o akci.

Datum zahájení akce 30.08.2016 8:30
Datum ukončení akce 30.08.2016 15:45
Kapacita sálu 45
Počet již přihlášených 45
Počet volných míst 0
Vložné 650,00

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno