TZ ČLS k soutěži pro školní mládež YPEF 2018

Letošní ročník evropské soutěže YPEF (Young People in European Forests) byl ukončen mezinárodním kolem v Litvě. Organizátorem bylo ředitelství Národního parku Aukštaitijos a Regionálního parku Labanoras.  Ubytování a většina programu proběhla v obci Paluse v ekocentru Campus Viridis v termínu 19. – 22. září 2018. Českou republiku reprezentovalo vítězné družstvo z národního kola ve složení Tereza Stehnová, Anna Boháčová a Jan Venc z Gymnázia Chotěboř.

Průběh evropského finále byl rozdělen na soutěž národních týmů a soutěž mezinárodních družstev určených losem. První večer proběhly dobrovolné prezentace národních týmů. V rámci české prezentace zazněl i zpěv státní hymny s patřičným komentářem k textu ve vztahu k lesům. Následující den proběhly prezentace národních týmů na téma „Lesní těžba v zemi týmu“. Prezentace hodnotily týmy navzájem, s větší vahou pak bylo počítáno s hodnocením členů mezinárodní komise. Následoval test složený z otázek dle učebních materiálů určených pro evropské finále. Poslední den programu začal ve včelařském muzeu v Stripeikiai. Zde byli účastníci rozlosování do mezinárodních týmů a soutěžili v různých dovednostech ve venkovním prostředí muzea. „Český tým obsadil skvělé třetí místo v národních týmech a Jan Venc zvítězil v mezinárodní části. Jeho úspěch umocnila třetím místem v mezinárodních týmech Anna Boháčová. Celou soutěž zakončila bubenická a ohňová show. Z pohledu České republiky se jednalo o doposud nejúspěšnější vystoupení na evropském pódiu soutěže YPEF“, uvedl Ing. Marek Šuba, který je koordinátorem této soutěže v naší republice.

Číst dál: TZ ČLS k soutěži pro školní mládež YPEF 2018

Otevřený dopis ministru zemědělství Ing. Miroslavu Tomanovi, CSc.

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás nanejvýš znepokojeni informacemi o vývoji legislativního procesu ve věci novely vyhlášky č.83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

V průběhu ne zcela standardního připomínkového řízení uplatnilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) řadu připomínek, především k návrhu přílohy č. 3 vyhlášky, konkrétně k procentickému podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a jejich rozsahu dle cílových hospodářských souborů. Dle dostupných informací je Vámi řízené ministerstvo na základě velkého tlaku od MŽP vůči MZe připraveno tomuto požadavku ustoupit a tento čistě resortní předpis plně přizpůsobit návrhům MŽP.  Důrazně protestujeme proti takovému postupu a především proti dalšímu výraznému zásahu do vlastnických práv vlastníků lesa. Jakoby nestačilo, že český lesní zákon je jednou z nejpřísnějších evropských norem striktně vymezující hospodaření v lesích, a to i hospodářských, vlastníci lesů jsou povinni bez náhrad strpět mnohá omezení ve prospěch celé společnosti (např. obecné užívání lesů) a jsou nedostatečně až nulově finančně kompenzováni.

Číst dál: Otevřený dopis ministru zemědělství Ing. Miroslavu Tomanovi, CSc.

Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě II.

Dne 26. 6. 2018 proběhl druhý díl semináře „Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě“, konkrétně venkovní pochůzkou v porostech ve vojenském újezdu Libavá, které spravují VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou. Cílem pochůzky bylo ukázat obnovní a výchovné postupy v porostech vzniklých po kalamitách působících v období od 90. let 20 století po současnost. Průběh semináře si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.  

V první polovině pochůzky se účastníci seznámili s porosty, které vznikly po kalamitách v období od 90 let 20. století po rok 2008. Konkrétně navštívili porost, který byl obnoven převážně přirozenou obnovou, kde v současnosti je bohatá dřevinná skladba. Porost, kde byl smrk použit jako přípravná (pomocná) dřevina. Dále porost, kde byla využita dvojsadba smrku a budku a v současnosti je ve věku prvního výchovného zásahu a jako poslední porost v první polovině účastníci viděli výchovné zásahy ve zmlazení smrku, kde na ploše po vytěžení mateřského porostu bylo napočítáno až 1 000 000 jedinců smrku.

Číst dál: Obnova a výchova porostů po kalamitách na severní Moravě II.

Problematika hospodaření v lesích Orlických hor

Ve dnech 6. a 7. 9. 2018 proběhl ve spolupráci s Českou lesnickou společností, pobočným spolkem ČLS Hradec Králové, Celostátní sítí pro venkov a Správou Parishových lesů dvoudenní seminář s exkurzí. Za základnu pro prezentační části organizátoři zvolili Hotel Zemská brána v Bartošovicích v Orlických horách. Seminář byl zaměřen na prezentaci úspěšně realizovaných projektů spolufinancovaných z EU od samého počátku, kdy soukromí vlastníci mohli vstupovat do těchto programů náležících převážně pod gesci MZe. Jan Parish Správa Parishových lesů patří mezi skupinu velmi úspěšných žadatelů a přináší pohled i zkušenosti beneficienta, který dokáže přínosným způsobem prezentovat úskalí i přínosy využívání podpor z dotačních programů spolufinancovaných s EU. I ostatní příspěvky, které na semináři zazněly, více čí méně souvisely s dotační politikou MZe. Akce se zúčastnili také naši polští lesníci z příhraniční oblasti a ČLS tak prohlubuje vzájemnou spolupráci s kolegy z PTL. Jednalo se o Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu, Zespół Ochrony Lasu we Wrocławiu, Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka, Nadleśnictwo Międzylesie, Nadleśnictwo Jugów, Nadleśnictwo Lądek Zdrój.

Číst dál: Problematika hospodaření v lesích Orlických hor

Aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů

Česká lesnická společnost uspořádala za podpory Ministerstva zemědělství ČR a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů dne 28. 6. 2018 akreditovaný seminář u MV a MZe Aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů. Odborná akce za účasti více než 70 účastníků proběhla ve velké zasedací místnosti ministerstva zemědělství a byla plně v režii ÚHÚL, který je pověřen vyhotovením a správou dat OPRL.

Přítomné přivítal náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář, základní informace k aktuální situaci procesu novelizace vyhlášky č.83/1996 Sb. přednesl za MZe z oddělení hospodářské úpravy lesů Václav Tomášek.  Poté již jednotliví specialisté  ÚHÚL představili postupně všechny odborné kapitoly OPRL 2 v nové předpokládané podobě. Ředitel pobočky ÚHÚL Brno Václav Zouhar lesnicko-typologického  klasifikačního systému a úpravu dřevinné skladby, Štěpán Křístek ochranu lesa a bezpečnost produkce, Robert Hruban funkce lesů a Roman Bystrický problematiku zpřístupnění lesů. Novou podobu rámcových směrnic hospodaření, jednotlivé očekávané  výstupy OPRL 2 a samotný smysl ORPL přednesl postupně vedoucí oddělení ORPL ÚHÚL Vratislav Mansfeld. Seminářem provedl a s časovým harmonogramem prací vystoupil náměstek ředitele ÚHÚL Jaroslav Kubišta.

Číst dál: Aktualizace oblastních plánů rozvoje lesů

Brdy vojenské – změna využívání rozsáhlého území

Dne 6. září 2018 se ve spolupráci s VLS ČR, s.p. uskutečnila venkovní pochůzka v bývalém Vojenském újezdu Brdy. Tento újezd byl zrušen k 31.12.2015 a od 1.1.2016 byla na tomto území vyhlášena Chráněná krajinná oblast Brdy. Jde o území historických paradoxů. Ve 20. letech minulého století návrh na vyhlášení vojenské střelnice narazil na odpor veřejnosti. Na základě veřejného mínění byly původní záměry rozsáhlého odlesnění značně redukovány na tři dopadové plochy, každá o výměře cca 450 ha. Dnes po 90 letech byly tyto odlesněné plochy s nepůvodní vegetací prohlášeny za 1. zóny CHKO.

Během pochůzky účastníci navštívili především plochy v minulosti využívané armádou, tj. dopadové plochy, střelnice a tankodromy. Na všech těchto lokalitách byl vyhodnocen současný stav, kdy příroda si tato území opět bere zpět, a současně byly prezentovány managementová opatření orgánů ochrany přírody, která se snaží tyto přírodní procesy zvrátit.

Číst dál: Brdy vojenské – změna využívání rozsáhlého území

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2018    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno