Jak reagovat na narušení lesů v Evropě?

Dne 4. dubna se v Praze konala mezinárodní konference na téma „How to Respond to Forest Disturbances in Europe“ za účasti České lesnické společnosti. Na úvod této významné mezinárodní akce, kterou pořádalo ThinkForest fórum ve spolupráci s Evropským lesnickým institutem (EFI), účastníky konference přivítal bývalý švédský premiér Göran Persson a následně ministr zemědělství České republiky Miroslav Toman. Následovaly příspěvky Jaroslava Rega zastupující Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky či Marca Palahí z EFI. Konference byla zaměřena na to, jak reagovat na disturbance v lesních ekosystémech v Evropě ve vztahu ke klimatické změně, na propojení vědy s politikou, na výzkum ekologických, ekonomických a sociálních dopadů disturbancí či na prevenci rizik v lesním hospodářství. Dále byla zdůrazněna nutnost spolupráce evropských zemí a organizací ohledně dopadů klimatické změny a disturbancí. 

V první přednášce se profesor Stefan Rahmstorf z Potsdamského institutu pro výzkum změny klimatu zaměřil na globální oteplování a jeho projevy, jako je zvyšování hladiny moří a oceánů, nárůst extrémních teplotních a srážkových událostí, nevyrovnanost srážek či problematiku sucha. S další přednáškou následoval profesor Rupert Seidl z Univerzity přírodních zdrojů a věd o živé přírodě ve Vídni (u nás známější svým německým názvem Universität für Bodenkultur), jež informoval, že za posledních 40 let došlo v Evropě k nárůstu požárů o 231 %, vichřic o 139 % a zejména k nárůstu disturbancí způsobených hmyzem o 602 %. S klimatickou změnou dochází k nárůstu výskytu invazních druhů, jako je např. Hymenoscyphus fraxineus (patogen způsobující hynutí jasanu). Zdůraznil, že disturbanci lze brát také jako příležitost ke změně, jak vytvořit více odolný a stabilní les. K vnímání a posuzování disturbancí z různých hledisek pak následovala bohatá diskuze. Poslední odbornou přednášku uzavřel za Českou republiku profesor Tomáš Hlásný z České zemědělské univerzity v Praze s tématem zaměřeným na kůrovcovou kalamitu. Vyzdvihl, že disturbance mají výrazný vliv na dřevozpracující průmysl a ekonomiku. Kůrovcová kalamita je silně ovlivněna klimatickou změnou a její riziko se proto silně zvyšuje. Navíc dochází k invazi kůrovce i na ostatní dřeviny krom původních hostitelských stromů. Dále zdůraznil ohledně reakce na kůrovcovou kalamitu nutnost navýšení kapacity lesních školek a pěstování rozdílných druhů dřevin, zlepšení cestní sítě či navýšení kapacity dřevozpracujícího průmyslu atd. V diskuzi bylo také konstatováno, že kůrovcovou kalamitu v současném rozsahu nejsme schopni zastavit s využitím klasických postupů.

Po odborných přednáškách následovala panelová diskuze, v které měla Česká republika taktéž svého zástupce – Tomáše Paříka, předsedu představenstva společnosti Wood & Paper. Zde byla diskutována důležitost pečlivého monitoringu, rychlého zpracování kalamit, až po pěstování smíšených a bohatě strukturovaných porostů. Tomáš Pařík dále zdůraznil, že smrk by neměl být zatracen, ale mohl by být součástí směsi dřevin v porostech na vhodných stanovištích a dále poukázal na to, že by se mělo pěstovat co možná nejširší spektrum dřevin kvůli nejisté budoucnosti. Důležití je také podpořit domácí trh a zaměřit se na místní pracovníky. 

V odpolední části následoval blok s názvem „Řízení a prevence disturbancí: minulost, současnost a budoucnost“. V této části zazněly příspěvky o velkých větrných kalamitách v Evropě, blizardech na Slovinsku či disturbancích v Irsku. V druhé části následovala opět panelová diskuze zaměřená na spolupráci a společnou koordinaci rizik lesních disturbancí. Úspěšnou mezinárodní konferenci ukončil po potlesku účastníků předseda ThinkForest Göran Persson. 

Více informací zde.

 

Silvarium - lesnické zprávy

Select Preferred Language

Nejbližší akce

Informace o plánovaných akcích se zde objeví v nejbližších dnech

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

   

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2019    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno