Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s vodou – vliv na hospodaření v lesích a životní podmínky zvěře

Na konci 20. století společnost ovlivněná politickými změnami očekávala i pozitivní změny,
které se projeví také v naší krajině negativně poznamenané desítky let socialistického hospodaření. Vůli k nápravě projevila společnost v řadě zákonů i v následných krocích, které směřovali k naplnění vize, kam patří například tvorba územního systému ekologické stability. Znalosti, nástroje, finance i příklady dobré praxe existují, ale ve větším měřítku jsou tyto vize stále nenaplněny. A v krajině zatížené největší zemědělskou intenzitou se nepodařilo téměř nic. Lokálně lze pozitivní změny v krajině zaregistrovat, ale z celostátního hlediska k zásadnímu posunu nedošlo. Zvláště zemědělství ovládly velké subjekty, které pokračují v intenzivní zemědělské produkci často bez ohledu na její negativní projevy. Popsaný trend vede k dalšímu snižování biodiverzity, degradaci půdy, k erozním projevům a neschopnosti zadržovat vodu. Negativně se dopady projevují nejen v samotném zemědělství, ale také v lesnictví, myslivosti a dalších navazujících a příbuzných odvětvích. Stále častěji jsme svědky epizod sucha, přívalových srážek, extrémních povětrnostních vlivů.

Krajina je vystavovaná různým projevům provázející klimatické změny a člověkem pozměněné intenzivně využívané ekosystémy jsou vůči těmto projevům velmi zranitelné. Šanci jsme dostali hned v prvním programovém období po vstupu do EU. Nastala vlna zalesňování méně kvalitních zemědělských půd. Ve větší míře bylo možné uplatňovat různé režimy dobře dotovaných agroenvironmentálních opatření. Významnou měrou ke změnám přispívají i projekty financované z resortu životního prostředí. Tato opatření byla a jsou prospěšná nejen zemědělství,
ale i lesnictví a myslivosti. Cílem semináře je seznámit účastníky s příležitostmi, možnostmi, limity a podmínkami, které v současnosti jsou k dispozici pro zlepšení stavu krajiny s využitím poznatků lesníků, myslivců, zemědělců, ochrany přírody a dalších aktérů podílejících se na tvorbě krajiny. Součástí vzdělávacího programu jsou také příklady dobré praxe v k.ú. Šardice a okolí při realizaci zalesňování zemědělských půd, zakládání biopásů, políček pro zvěř, extenzivních sadů, při výsadbě alejí, zatravňování orné půdy, při zakládání biokoridorů, biocenter a interakčních prvků.

Partner projektu

             

Místo a datum akce: Šardice 823, 696 13 Šardice, 5. - 6. 2017

Stáhněte si celou pozvánku. 

Prezentace přednášejících:

1. den

Krajina v ČR na počátku 21. století - východisko Dr. Ing. Petr Marada MENDELU
Podmínky
pro realizaci lesnických
a agroenvironmentálních opatření v honitbách v ČR
Dr. Ing. Petr Marada MENDELU
Agroenvironmentální opatření – možnosti PRV v programovém období 2014 - 2020  Ing. Josef Makovský Ph.D. MZe ČR
Realizace opatření pro zvyšování biodiverzity v Pardubickém kraji Ing. Zdeněk Janoušek Krajský úřad pardubického kraje
Zalesňování zemědělských půd s podporou z PRV  Ing. Petr Dušek MZe ČR
Historie a současnost zalesňování zemědělských půd Mgr. Martin Polívka DiS. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Hradec Králové
Územní systémy ekologické stability Mgr. Martin Polívka DiS. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Hradec Králové
Příklady realizace projektů na zlepšování stavu krajiny financovaných z různých zdrojů Dr. Ing. Petr Marada MENDELU

2. den

Zalesňování neproduktivních zemědělských půd – příklady dobré praxe Ing. Petr Dušek MZe ČR
Hodnocení stupňů ekologické stability a tvorba USES v praxi Mgr. Martin Polívka DiS. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Hradec Králové
Zakládání LBC a LBK v praxi – ukázky starších i nových prvků Dr. Ing. Petr Marada MENDELU
Obnova větrolamů  Dr. Ing. Petr Marada MENDELU
Zkušenosti se zakládáním biopásů  Ing. Josef Makovský Ph.D. MZe ČR
Políčka pro zvěř Ing. Zdeněk Janoušek Krajský úřad pardubického kraje
Agroenvironmentální
opatření v praxi
Dr. Ing. Petr Marada MENDELU

 Prohlédněte si fotografie z akce.

Adaptace lesů na klimatickou změnu - praktická realizace hospodářských opatření

Adaptace lesů na klimatickou změnu je velkou výzvou a zároveň dlouhodobým úkolem pro české lesnictví. Půjde o soubor většinou již z minulosti známých hospodářských opatření, které však bude třeba znovu prověřit v měnících se či v již změněných přírodních podmínkách. Je všeobecně známo, že les neustále plně tvořivý (v překladu prof. Konšela - něm. „Dauerwald“), resp. les trvale zapojený (angl. „continuous cover forest“) tlumí klimatické extrémy, zlepšuje sekvestraci uhlíku a efektivně hospodaří s vodou. Jakou strukturu by však takový les měl vykazovat v daných podmínkách (nižších a středních poloh) při požadavku na udržení trvalosti a výnosovosti produkce dřevní hmoty? Půjde o les vysoký, nízký nebo střední, obhospodařovaný násečným, podrostním nebo výběrným způsobem anebo půjde o mix – tzv. freestyle? Při hledání ideálního modelu „adaptovaného“ hospodářského lesa v konkrétních přírodních podmínkách bude potřeba v každém případě navázat na místní historicky prověřené praktické zkušenosti lesníků a zároveň dále hledat a ověřovat nové či alternativní metody. V tomto směru můžeme na současných lesních porostech, obhospodařovaných Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, prezentovat jak historické snahy a cíle řady významných lesnických osobností – lichtenštejnských lesníků, profesorů lesnické fakulty a personálu ŠLP, tak i moderní trendy v lesnictví v těsné spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Cílem pořádané akce je prezentovat a diskutovat dosavadní výsledky této práce v kontextu cílené adaptace lesů na probíhající klimatickou změnu.

Partneři projektu

                                    

Místo a datum akce: 7. - 8. 9. 2017, Zámek Křtiny, Křtiny 1, 679 05 Křtiny

Stáhněte si celou pozvánku. 

Prezentace přednášejících:

Úvodní slovo + organizace Hron + Dobrovolný  
Lesní hospodářství v ČR pod vlivem klimatické změny obecně, fyziologická reakce stromu na stres, aplikační východiska Doc. Ing. Radek Pokorný
Působení klimatické změny na lesní půdu, aplikační východiska Ph.D. Ing. Pavel Rotter
Modelování klimatické změny v podmínkách ČR
a predikce vlivu na lesní hospodářství
Ph.D. Ing. Tomáš Mikita
Klimatická změna z pohledu ochrany lesa v ČR, změny v bionomii či predikce výskytu "nových" škudců a chorob, prakticky zjistitelné symptomy stresu a chřadnutí Ph.D. Doc.  Petr Čermák
Hlavní adaptační opatření v ČR a jejich implementace v HÚL, vč. současné legislativy (identifikace možných konfliktů) / Hospodářská koncepce nízkého a středního lesa v podmínkách ŠLP Křtiny - rozsah, stanoviště, očekávání, postupy, zařízení, ekonomika, výhody, limity a rizika Ph.D. Doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Hospodářská koncepce lesa trvale tvořivého v
podmínkách ŠLP Křtiny - rozsah, stanoviště, očekávání, postupy, zařízení, ekonomika, výhody, limity a rizika
Ph.D. Ing. Lumír Dobrovolný  

  Prohlédněte si fotografie z akce.

Infrastruktura v lesích (stavby určené pro plnění funkcí lesa)

Optimální zpřístupnění lesních porostů je základem pro řádné a trvale udržitelné hospodaření lesů v České republice. Kvalita dopravního zpřístupnění státního a nestátního sektoru je rozdílná. Program rozvoje Venkova usiluje o změnu tohoto stavu. Žadatelé mají možnost požádat o podporu na různé aktivity týkající se všech staveb pro plnění funkcí lesa. V porovnání s předchozím obdobím se poměrně významně změnily podmínky pro poskytování podpor. Pro zvýšení úspěšnosti podávaných žádostí je důležité se vyhnout se různým chybám a nejasnostem. Cílem semináře je přiblížit všechny podstatné aspekty mající vliv na úspěšné získání podpory z Programu rozvoje venkova pro roky 2014-2020. Proto byli osloveni zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu i Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a lesnické praxe a realizačních firem, aby na tyto aspekty upozornili. Je mnoho otázek. Pojďme alespoň na některé zkusit nalézt odpověď.          

Partner projektu

Místo a datum akce: VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek, Lesnická55, 397 01, Písek, 27. 4. 2017

Zámek Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy 281 63; 6. 4. 2017

Prezentace přednášejících:

ČSN 73 610 8 Lesní cestní síť- základní změny v normě Ing. Jaroslav Tománek PhD.  ČZU Praha
Problematika lesních odvozních cest- problémy
Ing. Tomáš Smejkal MZe
Posuzovaní povodňových škod- chyby a nejasnosti
Ing. Petr Dušek MZe
      Problémy a nejasnosti  při  posuzovaní  žádostí o podporu 
      na lesnickou infrastrukturu
Ing. Jindřich Pávek
bývalý pracovník SZIF
Posuzovaní žádostí o dotaci z pohledu ÚHÚL(operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura; 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi)
Ing. Roman Bystrický PhD. 
ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Jablonec n. N. 
Praktické zkušenosti při realizaci staveb z PRV
Ing. Vladimír Pražák
POPR, spol. s.r.o. 

Podívejte se na fotografie z akce v Písku.

Podívejte se na fotografie z akce v Kostelci nad Černými lesy.

 

Přípravné a pomocné dřeviny – šance pro obnovu lesů po kalamitách

Nepřehlédnutelným projevem změny klimatu je chřadnutí smrkových porostů a jejich katastrofický rozpad, který probíhá na severní Moravě, ale i v přilehlých oblastech Polska a Slovenska. Do popředí se dostává problematika smysluplné obnovy rozsáhlých holin po vytěžených smrkových porostech a využití přípravných dřevin při obnově kalamitních holin. U velké části lesnické veřejnosti dosud setrvává negativní postoj k přípravným dřevinám jako k dřevinám „ nežádoucím  nebo „škodícím ''. Tato situace je rovněž uměle udržována platnou (snad již brzy a vhodně novelizovanou) legislativou, která zcela ignoruje příznivé fimkce těchto dřevin v ekosystémech vznikajících na holinách a neodráží ani možné ekonomické přínosy přípravných dřevin. Moderní lesnictví ve střední Evropě má jasný cíl — zajistit trvale udržitelné plnění všech funkcí lesů prostřednictvím bohatě strukturovaných s maximálním využitím přirozených procesů.

Partneři projektu:

Místo a datum akce: Sportovně rekreační resort Ski Příčná, Zlaté Hory 828, 793 76 Zlaté Hory

Stáhněte si celou pozvánku. 

Přehled přednášek:

Využití přípravných dřevin v podmínkách LS — způsoby, rozsah, vývoj názorů na PD Ing. Svatopluk Folta LS Město Albrechtice, LčR, s. p.
Možný vývoj zastoupení a dalších parametrů PD na příkladu konkrétního porostu dílce v čase Ing. Milan Košulič LS Město Albrechtice, LčR, s. p.
Ekonomické souvislosti použití přípravných dřevin v obnově porostů po usýchání SM a jejich ekonomické možnosti v hodnotovém vyjádření Ing. František Kaňok (dřívější OI LCR, s.p.
Krnov)
Přípravné dřeviny v systému nepasečného pěstování lesa Ing. Milan Hron Pro Silva Bohemica
Exkurze lesními oros s ravovan 'mi LCR, s. ., vedou In . Košulič a In . Folta    
Exkurze lesními oros s ravovan 'mi LCR, s. ., vedou In . Košulič a In . Kaňok    
Diskuse, závěr —Ing . Hron    

Stáhněte si sborník z akce: 

Podívejte se na fotografie z akce.

Rekapitulace právních předpisů v oblasti lesního hospodářství a životního prostředí

Seminář se zabývá aktuálními problémy při uplatňování legislativy na úseku lesního hospodářství a ochrany přírody a krajiny. Dotčena bude zejména problematika zpracování lesních hospodářských plánů a osnov. Cílem semináře je hledat schůdná řešení při vyhodnocování možných střetů ochrany přírody s navrženými hospodářskými opatřeními v lesích v rámci obecné ochrany přírody (VKP, ÚSES) a zvláštní ochrany přírody (ZCHÚ, ZCHD a Natura 2000). Pro ilustraci budou představeny konkrétní případy a případové studie, na kterých bude možné demonstrovat konkrétní opatření. Kroky vedoucí k naplňování vizí se neobejdou bez vzájemného dialogu a spolupráce vlastníků dotčených pozemků s orgány ochrany přírody jak při zpracování plánů péče tak při péči o ZCHÚ a realizaci opatření při běžném hospodaření.    

                                                                                          Partner projektu:    

                                                                       

Místo a datum akce: Trpišov 12, 538 21 Slatiňany; 28. 3. 2017

Stáhněte si celou pozvánku. 

Prezentace přednášejících:

Rekapitulace právních předpisů v oblasti lesního hospodářství  a životního prostředí JUDr. Ing. Martin Flora Dr. MENDELU  
Střety a vztyčné body ochrany přírody v lesním hospodářství Ing. Jana Svobodová Krajský úřad Pardubického kraje  
Aktuální poznatky z uplatňování právních předpisů na úseku lesního hospodářství Ing. Martin Vlasák Krajský úřad Pardubického kraje  
Souhrn doporučených opatření a jejich vliv na hospodaření vlastníků lesů Mgr. Petr Havel a Mgr. Pavlína Kuncová Ph.D. Ministerstvo životního prostředí  

Podívejte se na fotografie z akce.

Jazykové verze webu

Aktuality

Najdete nás na Facebooku

Spolupracujeme

Image result for logo úhúl   Image result for lesnická škola logo 

                           PTL, s.r.o.

 

 

 

 

Copyright © 2023    Česká lesnická společnost   |   Webdesign ekART, Vsetín

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakace zakázáno