Adaptace lesů na klimatickou změnu - praktická realizace hospodářských opatření

Adaptace lesů na klimatickou změnu je velkou výzvou a zároveň dlouhodobým úkolem pro české lesnictví. Půjde o soubor většinou již z minulosti známých hospodářských opatření, které však bude třeba znovu prověřit v měnících se či v již změněných přírodních podmínkách. Je všeobecně známo, že les neustále plně tvořivý (v překladu prof. Konšela - něm. „Dauerwald“), resp. les trvale zapojený (angl. „continuous cover forest“) tlumí klimatické extrémy, zlepšuje sekvestraci uhlíku a efektivně hospodaří s vodou. Jakou strukturu by však takový les měl vykazovat v daných podmínkách (nižších a středních poloh) při požadavku na udržení trvalosti a výnosovosti produkce dřevní hmoty? Půjde o les vysoký, nízký nebo střední, obhospodařovaný násečným, podrostním nebo výběrným způsobem anebo půjde o mix – tzv. freestyle? Při hledání ideálního modelu „adaptovaného“ hospodářského lesa v konkrétních přírodních podmínkách bude potřeba v každém případě navázat na místní historicky prověřené praktické zkušenosti lesníků a zároveň dále hledat a ověřovat nové či alternativní metody. V tomto směru můžeme na současných lesních porostech, obhospodařovaných Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, prezentovat jak historické snahy a cíle řady významných lesnických osobností – lichtenštejnských lesníků, profesorů lesnické fakulty a personálu ŠLP, tak i moderní trendy v lesnictví v těsné spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Cílem pořádané akce je prezentovat a diskutovat dosavadní výsledky této práce v kontextu cílené adaptace lesů na probíhající klimatickou změnu.

Partneři projektu

                                    

Místo a datum akce: 7. - 8. 9. 2017, Zámek Křtiny, Křtiny 1, 679 05 Křtiny

Stáhněte si celou pozvánku. 

Pozvanka_Krtiny_2017

Prezentace přednášejících:

Úvodní slovo + organizace Hron + Dobrovolný  
Lesní hospodářství v ČR pod vlivem klimatické změny obecně, fyziologická reakce stromu na stres, aplikační východiska Doc. Ing. Radek Pokorný
Působení klimatické změny na lesní půdu, aplikační východiska Ph.D. Ing. Pavel Rotter
Modelování klimatické změny v podmínkách ČR
a predikce vlivu na lesní hospodářství
Ph.D. Ing. Tomáš Mikita
Klimatická změna z pohledu ochrany lesa v ČR, změny v bionomii či predikce výskytu "nových" škudců a chorob, prakticky zjistitelné symptomy stresu a chřadnutí Ph.D. Doc.  Petr Čermák
Hlavní adaptační opatření v ČR a jejich implementace v HÚL, vč. současné legislativy (identifikace možných konfliktů) / Hospodářská koncepce nízkého a středního lesa v podmínkách ŠLP Křtiny - rozsah, stanoviště, očekávání, postupy, zařízení, ekonomika, výhody, limity a rizika Ph.D. Doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
Hospodářská koncepce lesa trvale tvořivého v
podmínkách ŠLP Křtiny - rozsah, stanoviště, očekávání, postupy, zařízení, ekonomika, výhody, limity a rizika
Ph.D. Ing. Lumír Dobrovolný  

  Prohlédněte si fotografie z akce.