Přípravné a pomocné dřeviny – šance pro obnovu lesů po kalamitách

Nepřehlédnutelným projevem změny klimatu je chřadnutí smrkových porostů a jejich katastrofický rozpad, který probíhá na severní Moravě, ale i v přilehlých oblastech Polska a Slovenska. Do popředí se dostává problematika smysluplné obnovy rozsáhlých holin po vytěžených smrkových porostech a využití přípravných dřevin při obnově kalamitních holin. U velké části lesnické veřejnosti dosud setrvává negativní postoj k přípravným dřevinám jako k dřevinám „ nežádoucím  nebo „škodícím ''. Tato situace je rovněž uměle udržována platnou (snad již brzy a vhodně novelizovanou) legislativou, která zcela ignoruje příznivé fimkce těchto dřevin v ekosystémech vznikajících na holinách a neodráží ani možné ekonomické přínosy přípravných dřevin. Moderní lesnictví ve střední Evropě má jasný cíl — zajistit trvale udržitelné plnění všech funkcí lesů prostřednictvím bohatě strukturovaných s maximálním využitím přirozených procesů.

Partneři projektu:

Místo a datum akce: Sportovně rekreační resort Ski Příčná, Zlaté Hory 828, 793 76 Zlaté Hory

Stáhněte si celou pozvánku. 

Zlaté Hory

Přehled přednášek:

Využití přípravných dřevin v podmínkách LS — způsoby, rozsah, vývoj názorů na PD Ing. Svatopluk Folta LS Město Albrechtice, LčR, s. p.
Možný vývoj zastoupení a dalších parametrů PD na příkladu konkrétního porostu dílce v čase Ing. Milan Košulič LS Město Albrechtice, LčR, s. p.
Ekonomické souvislosti použití přípravných dřevin v obnově porostů po usýchání SM a jejich ekonomické možnosti v hodnotovém vyjádření Ing. František Kaňok (dřívější OI LCR, s.p.
Krnov)
Přípravné dřeviny v systému nepasečného pěstování lesa Ing. Milan Hron Pro Silva Bohemica
Exkurze lesními oros s ravovan 'mi LCR, s. ., vedou In . Košulič a In . Folta    
Exkurze lesními oros s ravovan 'mi LCR, s. ., vedou In . Košulič a In . Kaňok    
Diskuse, závěr —Ing . Hron    

Stáhněte si sborník z akce: 

Zlaté Hory

Podívejte se na fotografie z akce.